СЁЗ ЭКОНОМИКАДА КЁРЮМДЮЛЕНИ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы  Правительствосу бла жыйылыу бардыргъанды.

Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасарлары Муаед Кунижев бла Сергей Говоров, КъМР-ни энергетика эм сатыу алыу министри Шамиль Ахубеков, КъМР-ни къурулуш эм жашау-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, КьМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Борис Рахаев, КъМР-ни жер эм ырысхы байламлыкъланы жюрютюу  жаны бла министри Шаваланы Ильяс, КъМР-ни курортла эм туризм жаны бла министри Мурат Шогенцуков къатышхандыла.

Къабарты-Малкъарны Башчысы жыйылыугъа чакъырылгъанланы алларында 2021 жылда республиканы социал-экономика айнытыуну прогноз кёрюмдюлерине жетерге кереклисини юсюнден борчланы салгъанды.

Башда сагъынылгъан сорууланы юсюнден аналитика билдириулени Муаед Кунижев бла Сергей Говоров этгендиле. Алагъа кёре, сатыу-алыуда, эл мюлкде, жашау журтла ишлеуде, инфраструктура бла байламлы къурулушда, автомобиль транспортда жюкле ташыуда ёсюм барды.

Мусукланы Алий айтханнга кёре, промышленность производствону бир -бир бёлюмлеринде кёрюмдюле бир кесек аз болгъанлыкъгъа, толусунлай алып айтханда, саллыннган борчла толлукъдула. Республиканы Башчысы бюгюнлюкде экономикада болгъан  болумну тынгылы тинтип, анга кёре ишни тирилтирге эм керекли мадарланы да этерге буюргъанды.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа