КЪЭРАПСО ЗЭПЕУЭР КЪАПОПЛЪЭ

ФокIадэм и 10-11-хэм Волгоград къалэм щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэ и къэрал зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэмрэ Урысейм и зэхьэзэхуэм кIуэну Iэмалымрэ щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс I5-I7-м ит щIыналъэ 27-м къикIа спортсмен 400-м щIигъу.
ЗэпэщIэтыныгъэхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортменхэм. Псори зэхэту абыхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 6 зыIэрагъэхьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэкIа зэIущIихми текIуэныгъэ къыщызыхьа Зэмбат Къантемыр зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Дыжьыныр къихьащ килограмм 50 зи хьэлъагъ Шэджэм Аниуар.
Хъущт Динарэ (кг 48-рэ), Пщыбий Амир (кг 46-рэ), Жэмыхъуэ Марат (кг 66-рэ), Къанкъул Давид (кг 90-м щIигъу) сымэ ещанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ.
Зэмбат Къантемыррэ Шэджэм Аниуаррэ Iэмал ягъуэтащ щэкIуэгъуэм и 4-7-хэм Ижевск къалэм щекIуэкIыну зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну.
Спортсменхэр ягъасэ Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ, Бэрэздж Светланэ, Сэралъп Олег, Къуп Эдуард, Мырзэбэч Азэмэт сымэ.

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 10:05

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

29.05.2024 - 08:10

IЭЩIАГЪЭРЫЛАЖЬЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

ИгъащIэми и IэщIагъэм хэзыщIыкI цIыхум пщIэ хуащIу къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ цIыхур къалъыхъуэ, и IэнатIэм теухуауэ иIэ щIэныгъэм гъуэгу ират, и псалъэрэ чэнджэщрэ щIэупщIэ яIэщ.

29.05.2024 - 08:05

ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу.

28.05.2024 - 15:23

ДУНЕЙ КЪУТЭЖЫГЪУЭР КЪЭСМЭ

Норвегием и ищхъэрэ дыдэ щIыналъэм, Ищхъэрэ Ледовитэ хым и тIыгухэм ящыщ зым, щаухуащ дуней къутэжыгъуэр къэсрэ гъащIэр щIэрыщIэу щIэдзэжын хуей хъумэ, щIылъэр зэщIэгъэгъэжын папщIэ зыхуэныкъуэну к

28.05.2024 - 08:14

МУЗЕЙ ЩIЫХЬЭХУХЭР ЗЭПЫУРКЪЫМ

Налшык къалэм дэт, Вовчок Марко и цIэр зезыхьэ Литературэ музейм хабзэу щызэфIэувауэ илъэс къэс щрагъэкIуэкI щIыхьэхур иджыблагъэ зэхэтащ.