КЪЭРАПСО ЗЭПЕУЭР КЪАПОПЛЪЭ

ФокIадэм и 10-11-хэм Волгоград къалэм щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэ и къэрал зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэмрэ Урысейм и зэхьэзэхуэм кIуэну Iэмалымрэ щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс I5-I7-м ит щIыналъэ 27-м къикIа спортсмен 400-м щIигъу.
ЗэпэщIэтыныгъэхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортменхэм. Псори зэхэту абыхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 6 зыIэрагъэхьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэкIа зэIущIихми текIуэныгъэ къыщызыхьа Зэмбат Къантемыр зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Дыжьыныр къихьащ килограмм 50 зи хьэлъагъ Шэджэм Аниуар.
Хъущт Динарэ (кг 48-рэ), Пщыбий Амир (кг 46-рэ), Жэмыхъуэ Марат (кг 66-рэ), Къанкъул Давид (кг 90-м щIигъу) сымэ ещанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ.
Зэмбат Къантемыррэ Шэджэм Аниуаррэ Iэмал ягъуэтащ щэкIуэгъуэм и 4-7-хэм Ижевск къалэм щекIуэкIыну зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну.
Спортсменхэр ягъасэ Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ, Бэрэздж Светланэ, Сэралъп Олег, Къуп Эдуард, Мырзэбэч Азэмэт сымэ.

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.