Маданият юй энди тынгылы боллукъду

Бу кюнледе  «Комплекс халда эл жерлени айнытыу»  къырал программаны чеклеринде  Къашхатауну 1981 жылда ишленнген  Маданият юйюне къыстау  тынгылы ремонт этиле турады.  
 Алгъаракълада  мекямны башын омакъ къанжал бла  жабып, таза эм кир суу баргъан быргъыланы, ток чыбыкъланы тартып, терезелени, эшиклени  орнатып, ич къабыргъаларын сюртюп,  къалгъан жерлени да омакъландыргъандыла.   Бюгюнлюкде уа къабыргъаларын агъарта, поллагъа плитка бла ламинат сала турадыла. Ичинде мебельни, башха кереклени, оборудованияны  да жарашдырадыла. Саулай алып айтханда,  объект 80 процентге хазыр болгъанды.  
Графикге кёре ишле саулай быйыл октябрьни орталарына битерге керекдиле.  
 
Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа