Маданият юй энди тынгылы боллукъду

Бу кюнледе  «Комплекс халда эл жерлени айнытыу»  къырал программаны чеклеринде  Къашхатауну 1981 жылда ишленнген  Маданият юйюне къыстау  тынгылы ремонт этиле турады.  
 Алгъаракълада  мекямны башын омакъ къанжал бла  жабып, таза эм кир суу баргъан быргъыланы, ток чыбыкъланы тартып, терезелени, эшиклени  орнатып, ич къабыргъаларын сюртюп,  къалгъан жерлени да омакъландыргъандыла.   Бюгюнлюкде уа къабыргъаларын агъарта, поллагъа плитка бла ламинат сала турадыла. Ичинде мебельни, башха кереклени, оборудованияны  да жарашдырадыла. Саулай алып айтханда,  объект 80 процентге хазыр болгъанды.  
Графикге кёре ишле саулай быйыл октябрьни орталарына битерге керекдиле.  
 
Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп