Маданият юй энди тынгылы боллукъду

Бу кюнледе  «Комплекс халда эл жерлени айнытыу»  къырал программаны чеклеринде  Къашхатауну 1981 жылда ишленнген  Маданият юйюне къыстау  тынгылы ремонт этиле турады.  
 Алгъаракълада  мекямны башын омакъ къанжал бла  жабып, таза эм кир суу баргъан быргъыланы, ток чыбыкъланы тартып, терезелени, эшиклени  орнатып, ич къабыргъаларын сюртюп,  къалгъан жерлени да омакъландыргъандыла.   Бюгюнлюкде уа къабыргъаларын агъарта, поллагъа плитка бла ламинат сала турадыла. Ичинде мебельни, башха кереклени, оборудованияны  да жарашдырадыла. Саулай алып айтханда,  объект 80 процентге хазыр болгъанды.  
Графикге кёре ишле саулай быйыл октябрьни орталарына битерге керекдиле.  
 
Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.