Муниципалитетхэм я лIыкIуэхэм я зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Абы ­хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псом япэу зытепсэлъыхьахэм ящыщщ ­Ковид-19 узыфэм щызыхъумэ вакцинэхэр зэ­ры­халъхьэр, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэныр зэрекIуэкIыр, Къэрал Думэм и депутатхэр фокIадэм и 17 - 19-хэм зэрыхахынум зыхуэгъэхьэ­зы­рыным пыщIауэ зэфIагъэкIхэр. КъызэрагъэлъэгъуамкIэ, нобэм ирихьэлIэу уз зэрыцIалэм щы­зыхъумэ вакцинэр цIыху мини 164-м нэблагъэм халъхьащ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ Ковид-19-р зэуалIэхэмрэ апхуэдэ сымаджэу ягъэгъуэлъхэмрэ кIуэтэху ­нэхъ мащIэ зэрыхъур. Ар зи фIыщIэр профила­ктикэ лэжьыгъэм егугъуу зэрыщIадзарщ, цIыху­хэм вакцинэр зыубгъуауэ зэрыхалъхьэрщ. КIуэкIуэ Казбек къигъэлъэгъуащ а лэжьыгъэ псори мы зэманым къагъэтIасхъэ зэрымыхъунур.
УФ-м и Правительствэм щIыналъэхэм зегъэу­жьынымкIэ и комиссэм и штабым и президиумым а махуэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэм япкъ иткIэ КIуэкIуэ Казбек администрацэхэм я Iэтащхьэхэм я пщэ ирилъхьащ егъэджэныгъэм и IуэхущIапIэхэр капитальнэу зэгъэпэ­щыжынымкIэ федеральнэ программэм хагъэ­хьэн папщIэ зыхуей Iуэхухэр къыщыгъэлъэгъуа документхэр Правительствэм и комиссэм и штабым игъэува пIалъэр къэсыным махуипщI нэхърэ мынэхъ мащIэ иIэжу КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм Iэрагъэхьэну. ­КъБР-м и Iэтащхьэм и унафэкIэ еджапIэхэр ­капитальнэу зэгъэпэщыжынымкIэ нэхъ япэкIэ ягъэхьэзырауэ щыта программэм хэтщ республикэм и школ 63-м я унэу 75-рэ. Абы и лъэныкъуэкIэ федеральнэ Правительствэм иубзыхуа Iуэхухэм япкъ иткIэ къэралым и субъектхэм ящыщ дэтхэнэ зыми гъэ къэс хухахынущ щIыналъэ программэхэм къыщыгъэлъэгъуа еджапIэхэм я процент 20-р зэрызэрагъэпэщыжын ахъшэ. Мы программэр илъэситхум тещIыхьащ икIи абыхэм ящыщу япэ илъэситIым къриубыдэу Урысейм и Правительствэм къиутIыпщынущ щIыналъэхэм щыIэ еджапIэу мини 3 нэхърэ мынэхъ мащIэ зыхуей зэрыхуагъэзэн ахъшэ. 
КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ а лэжьыгъэр щIыналъэхэм зэрыщекIуэкIынум. Абы къызэригъэлъэгъуамкIэ, Налшык къалэм школитI, Бахъ­сэн къалэм школиплI, Прохладнэ къалэм шко­литху, Дзэлыкъуэ районым школиплI, Лэскэн ­районым зы школ, Май районым школих, Прох­ладнэ районым школищ, Тэрч районым школ 12, Аруан районым школ 16, Шэджэм районым школитI, Шэрэдж районым школитI, Iуащхьэ­махуэ ­районым школих капитальнэу щызэра­гъэпэщы­жынущ.
Мусуков Алий щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм ягу къигъэкIыжащ еджапIэхэр ­къуажэ щIыналъэхэм комплекснэу зегъэу­жьынымкIэ программэм хиубыдэу капитальнэу зэрагъэ­пэщыж зэрыхъунур. Лъэпкъ проектхэр гъэзэ­щIэнымкIэ екIуэкI лэжьыгъэхэм я гугъу щищIым премьер-министрым къыхигъэщхьэхукIащ муниципальнэ щIыналъэхэм зыщелэжь щIыналъэ проекту 8-м псори зэхэту текIуэдэну ахъшэм и процент 60-р нобэм ирихьэлIэу ­къазэрыIэрыхьар. Абы зэпкърыхауэ къигъэлъэгъуащ ухуэныгъэ щхьэхуэхэм ятещIыхьауэ щIыналъэ адми­нист­ра­цэхэм я Iэтащхьэхэм гулъытэ хэха зы­хуащIын ­хуейуэ щыIэхэр.
ЗэIущIэм хэтахэр апхуэдэу хэплъащ хэхыныгъэхэр егъэкIуэкIыным муниципалитетхэр зэры­хуэхьэзырым, хэхыпIэ участкэхэм шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэщынымкIэ ялэжьхэм. Джэш Вячеслав къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ мы лэжьыгъэр щIыналъэ хэхакIуэ комиссэу ­13-м, участкэ хэхакIуэ комиссэу 355-м къызэ­рызэ­ра­гъэпэщынум, цIыхухэм Iэ зэраIэтым кIэлъыплъын папщIэ КъБР-м и Жылагъуэ ­комиссэм кIэлъы­плъакIуэ 710-рэ зэригъэхьэ­зырам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.