Бжыгъэр зи лъабжьэ Iэмалхэм трагъащIэ

Гъэ еджэгъуэщэм зэхъуэкIыныгъэщIэхэри Iуэху зехьэкIэщIэхэри къыдэкIуащ. Егъэ­джэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным хуэгъэпса апхуэдэ бгъэдыхьэкIэщIэхэм зыщаубгъу ди щIыналъэми. Абы и щыхьэтщ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэIуаха IT-классхэр. Бжыгъэр зи лъабжьэ технологиехэм епха предметхэу математикэр, физикэр, информатикэр нэхъ куууэ щаджыну а гупхэм хэсынухэр къыхахащ 6 - 9-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу а унэтIыныгъэм дихьэххэм. 

Классхэр щаубзыхум гулъытэ хуащIащ ныбжьыщIэхэм еджэным щаIэ зэфIэкIхэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщагъэлъэгъуа щIэныгъэхэм, къэпщытэныгъэхэм къыщахьа оценкэхэм. Апхуэдэ къэпщытэныгъэ ткIийм кIуэцI­рыкIащ сабий академием и еджакIуэ 16. Ахэр иджы щоджэ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэ­Iуаха япэ IT-классым. 
- Махуэ къэс зызыужь, зызыхъуэж егъэджэныгъэ IэнатIэр зыхуэныкъуэщ IT-классхэр. Абыхэм я къалэн нэхъыщхьэр зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ школакIуэхэр гупу къыхэгъэбелджылыкIауэ бжыгъэр зи лъабжьэ технологие пэрытхэм щхьэхуэу икIи нэхъ куууэ хуегъэджэнырщ, - жиIащ IуэхугъуэщIэм щхьэкIэ КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор. - Апхуэдэ классхэм папщIэ программэ щхьэхуэ зэхэд­гъэуващ, математикэм, физикэм, информатикэм хухах сыхьэт бжыгъэхэр щынэхъыбэу. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, IT-классхэр къызэ­Iухыным хуэщIа проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр зэгъусэу зэфIахынущ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, IТ IэнатIэхэм, «Кванториум» сабий технопаркым, Сабий зэчиифIэхэм щадэлажьэ щIыналъэ центрым я IэщIагъэлIхэм. А классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр я къару еплъыжыну Iэмал яIэщ технологиещIэхэр, техникэщIэхэр къэгъэIурыщIэнымкIэ. Къэхутэныгъэ щIыкIэм зэкIэ тет а Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэм адэкIи зыщрагъэу­б­гъунущ сабий академием, къызэIуахагъащIэ классыщIэм щIэсхэр къапэщылъ къалэнхэм зэрапэлъэщым кIэлъыплъа нэужь. 
ЖЫЛАСЭ  Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.