Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

Иджыблагъэ Яловэ къалэм щекIуэкIа Кавказ лъэпкъхэм я къафэмрэ макъамэмрэ я дунейпсо фестивалым Тыркум щыпсэу адыгэхэм я гур хагъахъуэрэ я дэрэжэгъуэр къаIэту хэтащ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблыр. Ди къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я щыпэкIуэкъым адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс Тырку щIыналъэм, атIэ илъэс куэд щIауэ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ хабзэ дахэ яIэщ - ахэр гъэ къэси хамэ къэрал зэмы­лIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI фестивалхэм ирагъэблагъэ, я хэкужь щызекIуэ хабзэмрэ лъэп­къым къыдекIуэкI щэнхабзэмрэ ягъэлъэгъуэну. 
Мы гъэми Унэжокъуэ Тимуррэ Заремэрэ зи пашэ къэфакIуэ ансамблым адыгэ къэ­фэкIэ ­дахэр дунейпсо фестивалым щигъэлъэгъуащ. Ансамблым           и унафэщI Унэжокъуэ Заремэ зэрыжиIэмкIэ, а зэхы­хьэр илъэс къэс къызэзыгъэ­пэщыр Тыркум щыпсэу дагъыс­тэн ­щIалэхэрщ. Абыхэм тыркум щы­хэхэс кавказ лъэпкъхэм я ­хэкум щыщ къэфакIуэхэр, уэ­рэд­жыIакIуэхэр ирагъэблагъэурэ гуфIэгъуэ зэхуэс дахэхэр зэхашэ. 
- Дагъыстэн зэадэзэкъуэм я жэрдэмкIэ, кавказ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщ фестивалщ дыздэщыIар, - къыддо­гуашэ Заремэ. - «Шагъдийм» нэмыщI, Адыгейм, Осетие ­Ищхъэрэ - Аланием, Шэшэ­ным, Да­гъыстэным, Грузием, езы Тыр­кум щыщ ансамблхэр хэт хабзэщ абы. Ауэ мы гъэм, пандемием и зэранкIэ, Кавказым икIауэ дэрэ Дагъыс­тэным щыщ ансамблымрэщ хэтар. 
Фэри зэрыфщIэщи, хэхэсхэм я гум жьы дезыгъэху, зыгъэгушхуэ, зэрыпагэ Iуэху дахэщ фестивалхэр. Абы къекIуалIэр концертыр щекIуэкI къалэм дэс­хэм я закъуэкъым, атIэ ­гъу­нэгъу къалэхэми къокI, уеб­лэ­мэ кхъухьлъатэкIэ нэхъ жы­жьэ къилъэтыкIхэри щыIэщ. Къы­зэгъэпэщакIуэхэм нэ­-мыщI, дэ сытым дежи гуапэу къытпожьэ Тыркум и къалэхэм щызэхэт Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэр, ди концертхэм зыха­мыгъэныну иужь итщ дэтхэнэ адыгэри. 
Апхуэдэу мы гъэми Бурсэ, ­Анкара, Истамбыл, Балакисир ­къалэхэм къикIахэр къытхуэзащ. Хуабжьу гухэхъуэт пандемием имыгъэшынэу я хэку и ­хуабагъ, тIэкIу нэхъ мыхъуми, зыхащIэну ди лъэпкъэгъухэр къызэрызэхуэсар. Ахэр кон­цертым дагъэгушхуэу щIэсащ, Iэгу ину тхуеуащ, къэфакIуэхэм я гъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ. Мы зэIущIэхэр нэхъри гукъи­нэж зыщIыр мис а гуапагъэ­хэрщ, щIыпIэ зэхуэмыдэхэм щып­сэу зэкъуэшхэм я зэпы­щIэ­ныгъэхэрщ, зыр зым игу хигъахъуэу зэрызэбгъэдэтырщ. 
Хамэ къэрал щыпсэуныр зи натIэ хъуа, зи хэку махуэ къэс къэмыкIуэжыф ди лъэпкъэгъу­хэм апхуэдэ гуфIэгъуэ мащIэ­кIэ дахуэупсэфмэ, дэ зи яужь дит Iуэхур къыдэхъулIауэ къэп­лъы­тэ хъунущ. Щэнхабзэм и зыу­жьыныгъэм хуэпщI хэлъхьэ­ныгъэм, сабийр и лъэпкъ хъу­гъуэфIыгъуэм зэрыхэппIыкIым нэхърэ нэхъ мащIэкъым уи лъэп­къэгъухэм я дэрэжэгъуэр къэпIэтыныр, хамэ лъэпкъхэм уи щэнхабзэр ебгъэлъагъуныр. Мис ахэр ди къалэн нэхъыщ­хьэу къэтлъытэу сабийхэр до­гъасэ, утыкухэм дохьэ. 
Абы дыщыщыIа махуэхэм адыгэ куэд зэдгъэцIыхуащ, ап­хуэдэ фестивалхэр къызэзыгъэпэщ хасэ тхьэмадэхэм даIущIащ икIи дяпэкIэ, нэгъуэщI къалэхэм деблагъэмэ, ды­зэ­дэлажьэмэ зэрагуапэр къыд­жаIащ.  
Заремэ зэрыжиIэмкIэ, фес­тивалым и пщIэр егъэлъагэ ар хасэхэм къызэрагъэпэщы­ным­кIэ дэIэпыкъуэгъушхуэ къа­хуэхъу къалэ, щIыналъэ уна­фэщIхэм. «Апхуэдэу Яловэ ­къалэм и унафэщIым, ар зы­хыхьэ щIыналъэм и Iэтащ­-  хьэм я деж драгъэблэгъащ хьэщIэхэм. ЛIыщхьэхэр гуапэу къызэрытпежьамрэ псалъэ ­дахэу къыджаIамрэ къагъэ­лъагъуэрт Тыркум щыпсэу кавказ лъэпкъхэм пщIэшхуэ къы­зэрыхуащIыр, ахэр езыхэм я ­къуэш хуэдэу, зэхэгъэж щы­мыIэу зэрызэхэтыр. Дэ и гугъу тщIащ зэныбжьэгъугъэм и лъэ­мыжыр нэхъри гъэбыда зэрыхъунум, ди щIалэгъуалэр нэхъ зэкIэлъыкIуэ зэрытщIыным, егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ, студентхэр къагъакIуэу, дгъа­кIуэу зэтеублэныр зэры­щхьэ­пэм, нэгъуэщIхэми. Мы зы ­гъуэгум дыздэщыIа Яловэ Хасавьюрт и къуэш къалэ ящIащ куэд щIауэ, Къайсэррэ Налшыкрэ къуэш зэрызэхуэхъуам ещхьу. Иджы Налшыкрэ Яловэрэ апхуэдэ зэпыщIэныгъэ я зэхуаку дэлъыныр зэрамыжагъуэр къыхагъэщащ унафэщI­хэм», - жеIэ Заремэ. 
Хамэхэм яхэсу я анэдэлъ­хубзэр тIэкIу яIэщIэхуами, я псэм хамыхыну ди лъэпкъэгъу­хэм яIэщ адыгэ къафэр, фащэр, пшынэр, макъамэр. ­«Шагъдий» къэфакIуэ ансамблым хэхэс адыгэхэм я гум къыщыблэ а мафIэ бзийр нэхъри къызэрызэщIигъэстыжам шэч­ хэлъкъым. Апхуэдэ зэпы­щIэныгъэхэрщ лъэпкъыр лъэп­къыу къызэтезыгъанэри, ­ады­гэр нэхъ зэпэгъунэгъу зы­щIыж­ри. 
НэщIэпыджэ  Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ