ЭЛДЕ КЁП ЖУМУШ ТЫНДЫРЫЛАДЫ

Уллу эм бек эрттегили тау эллерибизден бири Огъары Малкъарды. Ёмюрлени  саркъыуунда игиликле, ахшылыкъла, къайгъыла да кёре келген, къууана, жарсый да билген, кёп ахшы къызны, уланны ёсдюрген, къол къыйыны бла жашай билген буруннгу журтубуз.

Бюгюнлюкде элни администрациясыны башчысы жаш адам болгъанлыкъгъа, къысха заманны ичинде кёп иш этгенди деп эшитгенме да, жолоучулугъумда аны бла ушакъ этерге акъылым болгъанды. Табакъсойланы Абдул-Керимни уланы Кемал  2016 жылда  келгенди бу ишге,  адамла айырып. Андан бери, элине жарагъан жумушла бла кюрешеди.

Бек алгъа ол келгенлей, кир-кипчик тёгюлген тийрелени тазалатханды, чунгур жерлени  зыгъыр ташытдырып, башларын жапдыртханды. Бюгюнлюкде алайлагъа кир тёгюлмейди, тазалыкъ сакъланады.

Адамны иши ишлеген жерине кёре болады, дейдиле. Кемал да аны эсге алып, эрттеден бери тозурап тургъан элни администрациясыны юйюне тынгылы ремонт этдиргенди. Башын жангыртханды, эшигин-терезесин алышдырып, ичин-тышын да тапландыртханды.

Андан сора ол элде биринчиден этиллик ишлени ызларындан тюшгенди: суу, чыракъ, газ бла жалчытыу. Мында 800-ден артыкъ юй барды. Элни ортасы бла бийик вольтлу ток тартыргъа деп оноу этилген эди алгъын, Кемал кюреше кетип, аны элни къыйырына чыгъартады. Хар ток чыпынны да  кеси кёргюзтген жерге орнатдыргъанды.

Огъары Малкъарны тюзюнден эсе тёшю кёбюрекди. Сора сакъ жауунладан сора ырхыла келип, жолланы оя, жууа турадыла. Алагъа уа зыгъыр келтирип къуядыла. Аллай тюрлю кёп иш этилгенди. Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажир атлы  орамгъа жангы асфальт салыннганды. Жангыртыллыкъ орамла дагъыда бардыла.  Аланы бир къаууму планнга тюшгендиле, келир жыл ол ишле да этилликдиле.

Айтханыбызча, Кемал элни суу бла жалчытыугъа да уллу эс бурады. Кёп жерледе тозурагъан суу быргъыла алышыннгандыла. Элни аякъ жанына суу тийишлисича жетмейди да, башында Кюнлюм тийресинден жангы суу ыз тартылгъанды.

Маданият юй а алгъаракъладан бери тозурап, ишлемей тура эди. Табакъсой улу, республиканы Парламентине дери  барып, анга оноу излегенди. Бусагъатда мекям жангыртылына турады,  тёгерегинде тапландырыу ишле барадыла. Маданият юйде кёп къызла, жашла жырларгъа,  тепсерге юйреннгендиле. Къарачай-малкъар жырланы  устасы  Гергъокъаланы Халимат, алгъаракълада Россей даражада бардырылгъан жыр эришиуледе алчы болуп келген Герузланы Альбина да бу элдендиле.

Огъары Малкъарда спортха да энчи эс бурулады. Жаш тёлю боксдан, тутушуудан жарау этерча алагъа уллу отоу ишлегендиле. Анда жарау этеди Европаны биринчилигинде тутушуудан алчы  Хасауланы Исмайыл да.

Андан сора да, кёп жумушла тындырылгъандыла. Жангыз сабийи бла тургъан тиширыугъа юй ишленнгенди. Дагъыда бир абадан тиширыуну юйюн жангыртхандыла. Ууакъ, алай керекли жумушланы  уа саны да жокъду.

Жер-жерли администрацияны таматасы, хар этгенин кёл салып, ие кёзден къарап тындырады. Къатында ишлегенле аны кёрюп, юлгю аладыла, анга болушлукъ этерге излейдиле. Алай бла арада биригиулюк, бир бирни ангылау, бир бирге билеклик этиу къуралады.

Иш кёллюлюкню, тюз оноуланы хайырларындан къысха заманны ичинде аллай бир магъаналы иш тамамланнганды. Анга уа эл аягъындагъы беш къатлы къала да шагъатды. Тюз къаланып, ариу ташла бла тышланнган журт  Малкъарны белгисичады.  

Огъары Малкъарда тындырылгъан огъурлу, жамауатха уллу магъаналы жумушланы къауумун сагъындыкъ. Дагъыда элде больницаны, школну терезелери  алышдырылып, отоуларына ремонт этилгенди.

Ушагъыбызны ахырында администрацияны таматасы элни жумушларына болушхан къауум адамны атларын сагъыннганды. Ол санда Жангуразланы Къыралбий, Цийкъанланы Мухаммет, Муртазланы Ахмат, Мамайланы Солтан эм башхала. Аллайланы хайырындан Огъары Малкъар  а кюнден-кюннге айный, жашнай  барады.

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.