ХАЛКЪНЫ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУ ЭМ ЫРАХАТЛЫГЪЫ ЖАШАУЛАРЫНЫ БАШ БОРЧЛАРЫ БОЛГЪАНЛАНЫ БЕЛГИЛЕГЕНДИЛЕ

«Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны юсюнден»  республикалы законну 9-чу статьясына тийишлиликде, КъМР-ни Парламенти Жамауат палатаны жангы къаууму къуралып башлагъаныны юсюнден билдиреди.
Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны энчи составыны республикалы къоркъуусузлукъ органларыны къуралыуларыны 100-жыллыкъларына жораланнган къууанчлы жыйылыуларына къатышханды. Ол датагъа аталып управленияны тийресинде алгъаракълада стела салыннганды.

Жыйылыуну КъМР-де УФСБ-ны начальниги генерал-майор Сергей Воронин ачханды. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков айырмалы ишчилеге къырал саугъала бергенди.

Тюбешиуге КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны тамата федерал инспектору Тимур Макоев, сюд, кюч эм право низам сакълагъан структураланы таматалары, службаны ветеранлары, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Казбек Коков алгъышлау сёзюнде былай айтханды: «Бюгюн биз жигитликни эм батырлыкъны юлгюлери болгъанланы хурметлейбиз, ала республикабызны эм къыралыбызны тыш, ич къоркъууладан сакълайдыла, къыралны суверенитетлигин эм миллет сейирлерин къоруулайдыла, алагъа халкъыбызны къоркъуусузлугъу эм ырахатлыгъы  жашауларыны баш борчлары болгъанды».

«Бийик профессионаллыкъ, кишилик эм сайлагъан ишлерине кертилик  республиканы къоркъуусузлукъ органларыны келечилеринде не заманда да болгъандыла. Къабарты-Малкъарны чекистлерине къыйын болумлада ишлерге кёп кере тюшгенди, ала бюгюлмегенлей жигитликлерин кёргюзтгендиле. Уллу Ата журт урушда, урушдан сора къыйын жыллада, токъсанынчы жыллада да алай болгъанды, бюгюнлюкде да алайды», - деп чертгенди республиканы оноучусу.

Ол Россей ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны келечилерине, ведомствону ветеранларына да ишлерин тап, тийишлисича къурагъанлары эм борчларын сылтаусуз толтургъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Казбек Коков алагъа саулукъ, кюч-къарыу, Ата журтну игилигине къуллукъ этиуде жетишимле тежегенди. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.