ЖАМАУАТ ПАЛАТАНЫ ЖАНГЫ КЪАУУМУ КЪУРАЛЫП БАШЛАГЪАНДЫ

Анга кандидатла «РФ-ни субъектлеринде жамауат палаталаны къурауну битеулю низамыны юсюнден» федерал законну 7-чи эм 8-чи статьяларына тийишлиликде кёргюзтюледиле.

«КъМР-де Жамауат палатаны юсюнден» республикалы законну 9-чу статьясына кёре уа, Жамауат палатаны жангы къаууму къуралып башлагъаныны юсюнден билдириу басмаланнгандан сора коммерциялы болмагъан организацияла, битеуроссей неда регионла араланы жамауат биригиулени КъМР-де эсепге тургъан бёлюмлери анга кандидатланы кёргюзтюрге  заявкала берирге боллукъдула. Анда уа организация къаллай жумушла толтургъаныны, палатагъа кёргюзтюлген инсанны юсюнден шартла болургъа керекдиле.

Битеуроссей неда регионла араланы жамауат биригиулени КъМР-де эсепге тургъан бёлюмлери заявленияны, башха тийишли документлени КъМР-ни Башчысына бередиле. Коммерциялы болмагъан организацияла уа, ол санда регион жамауат биригиуле,  кандидатланы кёргюзтгенлерини юсюнден заявканы бла башха тийишли документлени Парламентге кёргюзтюрге керекдиле.  Бу ишни палата къуралып башлагъаныны юсюнден билдириу этилгенден сора отуз кюнден кеч къалмай  тамамларгъа керекди.

КъМР-де эсепде тургъан жер-жерли жамауат биригиуле уа заявленияны Жамауат палатагъа бередиле. Бу ишни алтмыш кюнню ичинде толтурургъа онг барды.

Алай бла коммерциялы болмагъан организацияла кандидатны кёргюзтгенлерини юсюнден заявления бла бирге бу документлени отуз кюнден кеч къалмай КъМР-ни Парламентини башчысына кёргюзтюрге керекдиле:

- кандидатны юсюнден шартла, аны жамауат ишини юсюнден билдириу;

- кандидатдан Жамауат палатаны къауумуна кирирге ыразылыгъыны юсюнден заявление. Анда уа аны инсанлыгъы, башха къыралланы инсаны болмагъаныны, башха къыралда болжаллы халда жашаргъа эркинлик алмагъаныны  юсюнден шартла да болургъа керекдиле;

- кандидатны шартлары сюзюллюклерине ыразылыгъы (приложениягъа кёре).

Битеу документле КъМР-ни Парламенти 2018 жылда 24 мартда чыгъаргъан «КъМР-ни Парламенти КъМР-ни Жамауат палатасыны къауумуну ючден бирин къураныу низамыны юсюнден» 871-П-П номерли бегимине тийишлиликде жарашдырыладыла.

Заявления бла бирге уа инсан сюдню оноуу бла жууапха тартылмагъаныны юсюнден справка да кёргюзтюлюрге керекди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.