«ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ ПСЫНЩIЭХЭМ» КЪАХОХЪУЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Зэгу­ры­Iуэ­ныгъэм и утыкум деж респуб­ликэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм «ДэIэ­пыкъуэгъу псынщIэ» авто­мобиль 17 дыгъуасэ щаритыжащ. 

АВТОМАШИНЭХЭР щIыналъэм къыIэрыхьащ Урысей Феде­рацэм и Президент Путин ­Владимир мы гъэм и мэ­лы­жьыхь мазэм УФ-м и Феде­ральнэ Зэхуэсым Зэрызахуи­гъазэм пщэрылъ ищIа Iуэху­гъуэхэм япкъ иткIэ. УФ-м и Правительствэмрэ Промыш­лен­ностымрэ сатумкIэ и министерствэмрэ я унафэкIэ 2021 - 2023 гъэхэм феде­ральнэ бюджетым и мылъкукIэ «ДэIэпыкъуэгъу псын­щIэ» автомашинэу минитху къэра­лым и щIыналъэхэм папщIэ къащэхунущ. Ахэр яIэры­хьэнущ къуажэхэм, къалэ теп­лъэ зиIэ жылагъуэхэм, къалэ цIыкIу­хэм.
- Иужьрей илъэсхэм республикэм и «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» IэнатIэм и автома­ши­нэ­хэр, къанэ щIагъуэ щы­мыIэу, зэрахъуэкIащ. Нобэ диIэ хэ­хъуэр щIыналъэр ды­зыхуэ­ныкъуэ дэIэпыкъуэгъуш­хуэщ, иджы Iэмал диIэ хъуащ къуа­жэхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэ транспорткIэ къызэдгъэпэщыну, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - «Дэ­Iэпыкъуэгъу псынщIэм» и ав­топаркым хэткъым илъэси 9 нэхърэ нэхъыбэкIэ лэжьа. Абыхэм я шофёрхэм зэрыжаIэмкIэ, транспортым ныкъусаныгъэншэу илъэситхукIэ ури­лэжьэфынущ. Аращи, тху­жыIэнущ иджыпсту ­IэнатIэр автомашинэ­щIэ­хэмкIэ тэмэму къызэгъэпэ­щауэ. ­УФ-м и Президентым Iуэхур къызэрыддиIыгъым, къэралым и Пра­ви­тельст­вэм­рэ Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерст­вэмрэ лъэпкъ проектхэр гъэ­зэщIэнымкIэ ира­гъэкIуэкI лэ­жьыгъэхэм я фIыгъэкIэ щIыналъэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я мылъку-техникэ лъабжьэр хъарзынэу ефIэкIуащ. Сымаджэщхэр ­диагностикэ, хирургие Iэмы­псымэ лъэщ­хэмкIэ, иджырей техникэхэмкIэ къызэдгъэ­пэ­щын тхузэ­фIэкIащ. Иджыпсту цIыхухэм япэ медицинэ дэ­Iэпы­къу­ны­гъэр щыхуащIэ Iуэху­щIапIэ­хэм, амбулато­рэ­хэмрэ по­ликлиникэхэмрэ, зэгъэпэщы­жы­ныгъэ лэжьы­гъэш­­хуэхэр ­щокIуэкI. Узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ IэнатIэр ­зэ­ры­щыту ­къапщтэмэ, мы зэма­ным абы щокIуэкI зыу­жьы­ны­гъэфI­хэр. 
ЩIыналъэм къыIэрыхьа ­«ГАЗель Next» автомобилхэр Бахъсэн, Дзэлыкъуэ, Шэджэм, Тэрч, Шэрэдж, Iуащхьэмахуэ, Май районхэм щыIэ, ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэ­мы­лIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм щеIэзэ, Зеикъуэ, Iуащхьэмахуэ жылагъуэхэм дэт сымаджэ­щым иратащ.
Республикэм и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа «эфир зан­-щIэм» къэпсэлъа цIыхухэм я лъэIур ягъэзащIэу, Нарт­къалэрэ Нартанрэ дэт медицинэ IуэхущIапIэхэми авто­машинэ зы­рыз хуагъэкIуащ. Ап­хуэдэуи КIуэкIуэ Казбек и жэрдэмкIэ Терскол жыла­гъуэмрэ Азау ­хуеймрэ жэщ-махуэм плъыру щыIэну «Дэ­Iэпыкъуэгъу псын­щIэхэр» ­къалъысащ.

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.