МАРИЕ И ЕТХУАНЭ НАЛКЪУТНАЛМЭС

Швейцарием и Цюрих къалэм щокIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ «Налкъутналмэс лигэ» зэпеуэм хыхьэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпионкэ Ласицкене Марие.

Иджыблагъэ Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэми хуэдэу, ди лъахэгъум къехьэлъэкIащ метр 1,96-рэ лъагагъыр. Ар абы щыщхьэпрылъыфар ещанэ бгъэдыхьэгъуэращ. 
АдэкIэ Марие къэгъэувыIэжыгъуейт. Метр 1,99-р япэ бгъэдыхьэгъуэм къехъулIащ. И хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэу сыт щыгъуи щыт Украинэм щыщ Могучих Ярославэрэ Автралием къикIа Макдермот Николэрэ метри 2,01-рэ къащта иужькIэ, Ласицкене а лъагапIэхэр блигъэкIри сантиметри 2-кIэ нэхъри зыкъригъэIэтащ. Ар япэ бгъэдыхьэгъуэм Марие къызэринэкIащ. 
И хьэрхуэрэгъухэри гуащIэт. Могучих Ярославэ пашэныгъэр къыIэщIэнащ, ари зэ бгъэдыхьэгъуэкIэ метри 2,03-м зэрелъэфам къыхэкIыу икIи адрейхэм нэхъ мащIэрэ елIэлIати. Макдермот Николэ и лъагапIэр занщIэу метри 2-рэ сантиметри 5-м тригъэуващ. 
Япэу зэпеуэм къыхэкIащ Австралием щыщ спортсменкэр. Абы кIэлъыкIуащ Украинэм и лIыкIуэри. Ласицкене Марие и закъуэщ лъагапэщIэм пэлъэщар. 
Ар къызэрыгуэкI лъагапIэтэкъым: Ласицкене игъэуващ «Налкъуналмэс лигэм» и рекордыщIэ! Нэхъапэр щыщыIар 2004 гъэращ. Абы щыгъуэм Африкэ Ищхъэрэм щыщ Клоте Хестре метри 2-рэ сантиметри 4-м щхьэпрылъыфауэ щытащ. Арати, илъэс пщыкIублкIэ щыIа рекордыр ди лъахэгъум икъутащ. КъищынэмыщIауэ, мы гъэм апхуэдэ лъагагъ цIыхубзхэм ящыщу дуней псом зыми къыщыхуэщтакъым. 
Могучих Ярославэ дыжьын медалыр лъысащ, Макдермот Николэ ещанэщ. 
Ласицкене Марие дунейпсо рейтингым бжьыпэр щиубыдыжащ. Ди олимп чемпионкэр иджы етхуанэу «Налкъутналмэс лигэм» щытокIуэ. Ар хуабжьу ехъулIэныгъэшхуэщ, нэхъапэм зыми къемыхъулIауэ. 
А псом ищIыIужкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прохладнэ къалэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса цIыхубзыр дуней псом тхуэнейрэ и чемпионкэщ (тIум щхьэ зэтелъ стадионхэм щытекIуащ). 
Шэч къытетхьэркъым Ласицкене Мариерэ абы и тренер гъуэзэджэ Габрилян Геннадийрэ я ехъулIэныгъэ инхэмкIэ иджыри куэдрэ дызэрагъэгуф1энум. 

Хьэтау Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.