Солургъа сюйгенлеге таплыкъгъа

Кёп болмай Россейни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосу  «Стройгазкомплект» биригиу бла келишим этгенди. Анга кёре, жууукъ заманда  сагъынылгъан компания жылны узуну ишлеп тургъан Эльбрус курортда 538 миллион сомгъа тау-лыжа трассала ишлерикди. 
Инфраструктураны игилендириуге ахча федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.  Контрактны багъасына ишчи, смета,  геодезия документацияны жарашдырыу,  ишчилеге айлыкъ тёлеу, материаллагъа эм башха затлагъа да  къоранчла  киредиле. Аны бла бирге компания  энчи техниканы,  механизмлени мадарлыкъды,  жолла ишлерикди эм энчи  мекямла да  сюерикди. 
Саулай алып айтханда, ишлени кезиуюнде 6,6 минг метр лыжа жол салынырыкъды. Проектге кёре  тау-лыжа трассала 2022 жылда ноябрьде  хазыр болургъа  керекдиле. Аны бла бирге  «Шимал Кавказны курортлары» (КСК) компаниядан билдиргенлерича,  Элбрусда тёрт  канат жол тартыргъа эм 30 километр чакълы тау-лыжа трассала ишлерге умут  этиледи.  
- Элбрус бла байламлы муратыбыз уллуду. Бюгюнлюкде окъуна эки канат жол ишлене турады. Жууукъ заманда дагъыда тёртюсюн тартырча проект къуралады. Тау-лыжа трассаланы да узунлугъун  25-30 километрге кёбейтирге акъыл барды. Жангы канат жолланы къурулушуна  189 миллион сом чакълы бёлюнюрюкдю,- дейди КСК-ны таматасы   Хасан Тимижев. 
Элбрус тау-лыжа курортда биринчи канат жол 1970 жылда январьда ишлеп башлагъанды. Андан бери ёмюр жарым заман  озгъанды. 2015 жылда уа Европада эм бийикге саналгъан ючюнчю канат жол ачылгъанды. Аны эм баш точкасы тенгизден  3 847 метрге ёргедеди.  
Арт жыллада Минги тауну этегинде солургъа сюйгенлени санына дайым къошула барады. Ол себепден келир заманда Элбрусда  жылгъа бир миллион адам солурча инфраструктура къураллыкъды.  Куротну айнытыугъа 2023 жылгъа 8,6 миллиард сом къоратыллыкъды. 

Курданланы Сулейман

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин