Кёрмючле, ярмарка, концерт

Онбиринчи сентябрьде «Маданият шабат кюн» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикде тюрлю-тюрлю къууанч жыйылыула ётерикдиле. 
Гитче Кизиловкада «Сосрукъ» комплексни къатында 11:00 сагъатда «Кюзню бояулары» кёрмюч-ярмарка. Анда къол  усталаны  чыгъармаларын эм миллет чыгъармачылыкъ ишлени  кёрюрге, сатып  алыргъа онг боллукъду.
Къабартыны Россейге кеси ыразылыгъы бла къошулгъаныны 400-жыллыгъыны майданында уа Къырал музыка театрны артистлери бардырып «Кюз артыны симфониясы» концерт къураллыкъды. 
КъМР-ни Миллет музейинде уа «Кюз арты-2021» атлы  кёрмюч ачыллыкъды.  Анда  республиканы белгили художниклерини  сурат, графика, скульптура  чыгъармалары бла шагъырейленирге жарарыкъды. Поэзияны сюйгенле уа социал сетьледе  Россейни миллетлерини  ёз тиллеринде назмула айтыу акциягъа къатышыргъа боллукъдула. 
Акцияны программасыны юсюнден толуракъ КъМР-ни Маданият министерствону сайтында https://mk.kbr.ru/info/afisha/  «Информация. Афиша» бёлюмюнде билдириледи.  Байрам жыйылыулада  эпидемиология мардалагъа  аслам эс буруллугъу да жамауатны эсине салынады.   

Магометланы Сулейман. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс