Кёрмючле, ярмарка, концерт

Онбиринчи сентябрьде «Маданият шабат кюн» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикде тюрлю-тюрлю къууанч жыйылыула ётерикдиле. 
Гитче Кизиловкада «Сосрукъ» комплексни къатында 11:00 сагъатда «Кюзню бояулары» кёрмюч-ярмарка. Анда къол  усталаны  чыгъармаларын эм миллет чыгъармачылыкъ ишлени  кёрюрге, сатып  алыргъа онг боллукъду.
Къабартыны Россейге кеси ыразылыгъы бла къошулгъаныны 400-жыллыгъыны майданында уа Къырал музыка театрны артистлери бардырып «Кюз артыны симфониясы» концерт къураллыкъды. 
КъМР-ни Миллет музейинде уа «Кюз арты-2021» атлы  кёрмюч ачыллыкъды.  Анда  республиканы белгили художниклерини  сурат, графика, скульптура  чыгъармалары бла шагъырейленирге жарарыкъды. Поэзияны сюйгенле уа социал сетьледе  Россейни миллетлерини  ёз тиллеринде назмула айтыу акциягъа къатышыргъа боллукъдула. 
Акцияны программасыны юсюнден толуракъ КъМР-ни Маданият министерствону сайтында https://mk.kbr.ru/info/afisha/  «Информация. Афиша» бёлюмюнде билдириледи.  Байрам жыйылыулада  эпидемиология мардалагъа  аслам эс буруллугъу да жамауатны эсине салынады.   

Магометланы Сулейман. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик