Динни шёндюгю цифралы кезиуде магъанасы

 КъМР-ни муфтийи Хазраталий Дзасежев бла иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни ректору Чочайланы Шарафутдин Санкт-Петербургда халкъла аралы дин форумну ишине къатышхандыла. Ол 7 сентябрьде бардырылгъанды, дин къуллукъчула, властьны келечилери  «Дин дуния: эпидемияны кезиуюнде  дин тирилик» деген сорууну сюзгендиле. 
Жыйылыу керти динни мурдору мамырлыкъ болгъанын, ол халкъны билимин игилендирир, ангылашыныулукъну, тынчлыкъны жаяр ючюн берилгенин ангылатыр мурат бла къуралгъанды. Анда сёз динни эмда къырал власть органланы бла эм граждан обществону институтларыны араларында байламлыкъланы юслеринден да баргъанды, билим бериуню жайыуда тыйгъычла, кемчиликле сюзюлгендиле, динни бла миллет энчиликлени бир бирлерине этген себепликни сорууларына да къаралгъанды. 
Тюбешиуге Санкт-Петербургну губернатору Александр Беглов да къатышханын айтырчады. Ол форумгъа келгенлени алгъышлагъанды эмда Санкт-Петербург исламны бла православ динлени кючлеуню  майданы болгъанын чертгенди. «Шахарда ёмюрлени теренинден бери тюрлю-тюрлю динлени бла миллетлени келечилери бирге келишиулюкде жашайдыла. Петербург аланы барысыны да ата юйлери болгъанды. Шахарда бир бирге хурмет этиуню, келишиулюкню мурдорунда кёп миллетли культура къуралгъанды»,-дегенди губернатор.
Форумда сёлешгенле шёндюгю цифралы технологияла айныгъан заманда адам кеси, жамауат да тюрленнгенлерин белгилегендиле.  Алай эсе уа, динни къуллукъчулары да замандан артха къалыргъа эркин болмагъанлары, интернетде окъуучуланы излемлерине келишген, билимлерин кенгертген материалла басмаланыргъа кереклиси да айтылгъанды. Ансыз башха кючле керти динни алышырыкъдыла,  ёсюп келген тёлюлени акъылларын кеслерине бурлукъдула, деп чертилгенди.  
Форумгъа россейли эм тыш къыраллы алимле, билим бериу учрежденияланы келечилери, регионланы муфтийлери, къырал власть органланы къуллукъчулары да къатышхандыла. Ол Санкт-Петербургну эм Россейни Шимал-Запад регионларыны муслийманларыны дин управлениясыны башламчылыгъы бла Ислам культурагъа, илмугъа, билим бериуге себеплик этген фондну болушлугъу бла къуралгъанды.
Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс