КъБР-р щIыналъэ финансхэр нэхъ тэмэму зэблэзыгъэкIхэм хабжэ

Урысей Федерацэм ФинансхэмкIэ и министерствэм хэIущIыIу ищIащ къэралым и щIыналъэхэм финансхэр зэрыщызэрагъакIуэмкIэ 2020 гъэм тещIыхьа я рейтингыр. Абы УФ-м и щIыналъэ 85-р ­гупищу щыгуэшащ. «ЩIыналъэ финансхэр фIы дыдэу щызэрагъакIуэ» япэ гупым щIыналъэ 24-рэ, «щIыналъэ финансхэр тэмэму щызэрагъакIуэ» гупым щIыналъэ 44-рэ, «щIыналъэ финансхэр тэ­мэму щызэрамыхьэ» гупым щIыналъэ 17 хэтщ.

ЩIыналъэ финансхэр фIы дыдэу щызэрагъакIуэ япэ гупым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и ­субъектхэм ящыщу хагъэхьар Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и закъуэщ. Ди республикэр илъэс етIуа-     нэ хъуауэ яхохуэ мы IуэхумкIэ зи рейтингыр лъагэ ­щIыналъэхэм.
ЩIыналъэ финансхэр зыхуей хуэзэу зэрызэрахьэр 2009 гъэ лъандэрэ федеральнэ министерствэм къепщытэ. Абы и лъэныкъуэкIэ щIыналъэхэм щекIуэкI лэжьыгъэм и фIагъыр щаубзыхукIэ къалъытэ бюджет планхэр зэрызэхалъхьэр, бюджетыр зэрагъэзащIэр, щIыхуэхэмкIэ къалэнхэр зэрагъэзащIэр, къэрал мылъкур зэрызэрахьэр, щIыналъэхэмрэ абыхэм хиубыдэ ­муниципалитетхэмрэ я финанс зэдэлэжьэкIэр, лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр, УФ-м и Президентым на­къыгъэ мазэм къыдигъэкIауэ щыта указхэр зэрагъэ­защIэр. УФ-м ФинансхэмкIэ и министерствэм къызэ­рилъытэмкIэ, къэралым и субъектхэм финансхэр зэ­рыщызэрахьэм и фIагъыр гъэ къэс къызэрапщытэр сэбэп мэхъу бюджет планхэр зэрызэхалъхьэр гъэ­тэ­мэмынымкIэ, бюджетыр тэмэму гъэзэщIэнымкIэ. 
Псоми зэрытщIэжщи, къэрал щIыхуэр республикэм зэ­ригъэмэщIар, коммерческэ щIыхуэхэр зэры­те­мылъыжыр, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным хухаха ахъшэр нэсу къызэрагъэсэбэпар, республикэм и бюд­жетым къыхузэщIагъэуIуэ налог ахъшэм зэрыхэ­хъуар, 2020 гъэ илъэс мытыншым республикэм къыбгъэдэхуэ социальнэ къалэн псори зэригъэзэщIар ­КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек гъэ кIуам и кIэм ­утыку къыщрилъхьауэ щытащ КъБР-м и Парламентым и зэIущIэм икIи абы щыгъуэ Правительствэм и пщэ ­ирилъхьащ щIыналъэ финансхэр тэмэму зегъэкIуэнымкIэ икIи бюд­жет планыр гъэзэщIэнымкIэ зыхуэфащэ Iуэху псори зэфIигъэкIыну.
Тэнащ  Анатолэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.