КъуэщIысокъуэр етIуанэу токIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэ­сым пэщIэтынымкIэ, къегъэ­лы­ным­кIэ и IуэхущIапIэм и ПСЧ ­№21-м и хэщIапIэм щекIуэкIащ «2021 гъэм мафIэсгъэункIыфI машинэм и шофёр нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна зэпеуэ. Абы хэтащ IэнатIэм и мафIэсгъэункIыфI къудамэ псоми я лIыкIуэхэр. 

Зэхыхьэр Iуэхугъуэ гуапэкIэ щIадзащ: мафIэсгъэункIыфI автомашинэр зезыгъакIуэ Къылыш Владимир и ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъумкIэ къулыкъущIапIэм и лIы­кIуэхэмрэ ПСЧ №21-м и гупымрэ ехъуэхъури, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым­ мафIэсым пэщIэтынымкIэ, ­къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм и уна­фэщI Къардэн Анзор къыбгъэ­дэкI фIыщIэ письмор иратащ.
Зэпеуэр ирагъэкIуэкIащ я къалэным зэрыхуэхьэзырыр къалъытэн икIи IуэхущIапIэм и мафIэсгъэункIыфI автомашинэм и шофёрхэм я нэхъыфIыр къыхэхын мурадкIэ, апхуэдэуи я Iэзагъым, зэфIэкIым хагъэхъуэн папщIэ.
Япэ Iыхьэм зэпеуэм хэтхэм зы­пэрыт IэнатIэм гъуэгум зэрыщызе­кIуэ хабзэхэм теухуа упщIэхэм жэуап иратащ. ЕтIуанэм лэжьыгъэм зэрыхащIыкIыр IуэхукIэ къагъэлъэ­гъуащ. 
«ЕтIуанэ Iыхьэм зэпеуэм хэтхэм балл нэхъыбэ къыщахьащ, сыту жыпIэмэ, ар теорие Iыхьэм елъытауэ­ куэдкIэ нэхъ удэзыхьэхт икIи гъэ­щIэгъуэнт», - жиIащ IуэхущIапIэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Сэбан Арсен.
Зэпеуэм кърикIуахэр зэхалъ­хьэжри, мафIэсыгъэункIыфI автомашинэм и шофёр нэхъыфIу къалъытащ Бахъсэн районым и Къубэ-Тэбэ къуажэм щыIэ ПСЧ №20-м и лэжьакIуэ КъуэщIысокъуэ Андзор. Фигу къэдгъэкIыжынщи, илъэситI ипэкIи абы бжьыпэр иубыдауэ щытащ. ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ ПСЧ №8-м (Къэщкъэтау) и лэжьакIуэ Дэхъу Аскер, КIэмпIарэ Аслъэн (ПСЧ-6, Май къалэ) ещанэ увыпIэр къихьащ.
Дыгулыбгъу Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.