МАШИНАСЫЗ, ТЕЛЕФОНСУЗ ДА КЪАЛГЪАНДЫ

Кёп болмай Зольск районда ОМВД-ны келечилерине такси службада ишлеген эр киши ол элтген адам алдау бла машинасын алгъанын эм тюйюп хуржун телофонун сыйыргъанын билдиргенди. Аны аты Рамазан болгъанын да билдиргенди.    

Ол айтханнга кёре, биринчи сентябрьде аны эрттеден таныгъан клиенти сёлешип Пятигорск шахардан Залукокоажеге элтирин тилегенди. Жолда бара жанында олтургъан Малкагъа кирген жерде бир кезиуге кафеде тохтатханды. Жаш, жумушларын тындырырча, бир къауум заманнга машинаны бер деп водительге къадалгъанды. Алай бла улоуну алып кетип, ызына уа башха транспортда къайтханды. Таксини иеси анга ачыуланып сёлешгенинде, аманлыкъчы жаратмай, аны уруп хуржун телофонун да сыйырып къачханды. Саулай алып айтханда, къоранчланы багъасы 938 минг сомгъа жетгенди.

Опреатив-излеу ишлени кезиуюнде Зольск районну полициячылары РФ-ни МВД-ны Уголовный управлениясыны келечилери бла бирге къысха заманны ичинде ишеклик туудургъан Залукокоажеде жашагъан 27-жыллыкъ жашны тутхандыла. Ол аманлыгъын букъдурмагъанды, алай аны не хыйсапдан этгенин а ангылаталмагъанды.

Ачыкъланнган шарт бла байламлы аманлыкъчыгъа Уголовный кодексни 159-чу статьясыны 3-чю кесегине (хыйлачылыкъ) эм 161-чи статьяны 1-чи кесегине (чабыуулукъ этиу) тийишлиликде уголовный иш ачылгъанды. 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.