Тюз ниетлени къурагъан дерсле

Быйылгъы окъуу жылда Бабугентде Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школда174 кадет бла жангы келген окъуучула билим аллыкъдыла. Эпидемиология болумгъа эмда чеклениу излемлеге кёре Билимни эм Къыраллыкъны кюнлерине жораланнган линейкала кёп адам жыйылмагъанлай бардырылгъандыла. Байрам халда жасалгъан плацда 6-чы, 9-чу, 10-чу классла тизилгендиле. 
Жаш адамланы алгъышларгъа атлары айтылгъан къонакъла да келгендиле. Аланы санында РФ-ни Сауутланнган кючлерини запасдагъы офицерлерини «Мегапир» ассоциациясыны таматасы, запасдагъы полковник, «Россейни жаш интеллектуаллары» Битеуроссей жамауат организацияны вице-президенти Атайланы Жашарбек, РФ-ни Сауутланнган кючлерини запасдагъы полковниги Евгений Смирнов, «Аскер къарындашлыкъ»  жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы, чекчи аскерлени подполковниги Гелястанланы Барасбий эм башхала да болгъандыла.  
Алтынчы взводха жангы келген жашла назмула окъугъандыла, Гидаланы Жамиля «Ата журтну къоруулаучулары» деген жырны айтханды. Школну директору Эристауланы Абдурахман а, жыйылгъанланы жангы окъуу жыл бла алгъышлап, алагъа кюч-къарыу, саулукъ, жетишимле тежегенди. Ызы бла кадетле класслагъа атланнгандыла, анда къонакъла да къошулуп, «Кишиликни дерслери» ётгендиле.  
Абаданла жаш адамлагъа кеслерини аскер жолларыны, ёз жерге кертиликни юсюнден хапарлагъандыла. Аллай сагъатла, сёзсюз, ёсюп келгенлени эслеринде сакъланадыла эмда тюз ниетлеге жол къурайдыла. 
Андан сора да, байрам кюнде класс сагъатла  бардырылгъандыла. Ала уа Илмуну эм жангы технологияланы жылына жораланнган дерслеча озгъандыла. Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школну келечилери хурметли къонакъларына магъаналы юйретиу иш бардыргъанлары, къайгъырыулукълары ючюн жюрек ыразылыкъларын билдиредиле. 

Айдаболланы Джамиля

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.