Тюз ниетлени къурагъан дерсле

Быйылгъы окъуу жылда Бабугентде Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школда174 кадет бла жангы келген окъуучула билим аллыкъдыла. Эпидемиология болумгъа эмда чеклениу излемлеге кёре Билимни эм Къыраллыкъны кюнлерине жораланнган линейкала кёп адам жыйылмагъанлай бардырылгъандыла. Байрам халда жасалгъан плацда 6-чы, 9-чу, 10-чу классла тизилгендиле. 
Жаш адамланы алгъышларгъа атлары айтылгъан къонакъла да келгендиле. Аланы санында РФ-ни Сауутланнган кючлерини запасдагъы офицерлерини «Мегапир» ассоциациясыны таматасы, запасдагъы полковник, «Россейни жаш интеллектуаллары» Битеуроссей жамауат организацияны вице-президенти Атайланы Жашарбек, РФ-ни Сауутланнган кючлерини запасдагъы полковниги Евгений Смирнов, «Аскер къарындашлыкъ»  жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы, чекчи аскерлени подполковниги Гелястанланы Барасбий эм башхала да болгъандыла.  
Алтынчы взводха жангы келген жашла назмула окъугъандыла, Гидаланы Жамиля «Ата журтну къоруулаучулары» деген жырны айтханды. Школну директору Эристауланы Абдурахман а, жыйылгъанланы жангы окъуу жыл бла алгъышлап, алагъа кюч-къарыу, саулукъ, жетишимле тежегенди. Ызы бла кадетле класслагъа атланнгандыла, анда къонакъла да къошулуп, «Кишиликни дерслери» ётгендиле.  
Абаданла жаш адамлагъа кеслерини аскер жолларыны, ёз жерге кертиликни юсюнден хапарлагъандыла. Аллай сагъатла, сёзсюз, ёсюп келгенлени эслеринде сакъланадыла эмда тюз ниетлеге жол къурайдыла. 
Андан сора да, байрам кюнде класс сагъатла  бардырылгъандыла. Ала уа Илмуну эм жангы технологияланы жылына жораланнган дерслеча озгъандыла. Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школну келечилери хурметли къонакъларына магъаналы юйретиу иш бардыргъанлары, къайгъырыулукълары ючюн жюрек ыразылыкъларын билдиредиле. 

Айдаболланы Джамиля

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.