Бжьыхьэ зэхуэсхэр зэхаублэж

КъБР-м и Парламентым и япэ мыгъэ­рей бжьыхьэ зэхуэсыр екIуэкIащ. Ар къы­щIадзащ КъБР-м и Парламентым и де­путат Бердюжэ Владимир дакъикъэкIэ хуэщыгъуэу.

- Нобэ Бердюжэ Владимир къытхэтыжкъым. ЗэхуэсыгъуиплIым и кIуэцIкIэ ар КъБР-м и Парламентым и депутату щытащ, иужьрей тIум КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэтащ, Лъэпкъ зэ­хущытыкIэхэмкIэ комитетым и унафэщI къулыкъур ирихьэкIащ. Ар пщIэ зиIэ, республикэм фIыкIэ зи цIэ къыщраIуэ цIыхут. «УФ-м и мэкъумэш IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр зыхуагъэфэща унафэ­щIым и гуащIэ зыхилъхьа «Ленинцы» ­мэкъумэш кооперативыр ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом къыщацIыху, - жиIащ КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ. 
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Iуэхугъуэ 50-м нэблагъэм. Абыхэм яхэтащ республикэм и законопроект зыбжани. Ап­хуэ­дэщ, къапщтэмэ, «Унагъуэм, анэ-адэм, быным къащхьэщыжыным и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым и 21-7 статьям зэ­хъуэкIыныгъэ­хэр хэлъхьэным теухуауэ» законопроектыр. КъБР-м и Парламентым Лэжьыгъэм­кIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ комитетым и унафэщI Къэ­жэр Хъусейн къызэрыхигъэщамкIэ, зи гугъу ящIа законым и проектыр КъБР-м и Правительствэм къыхилъхьащ зи ныбжьыр илъэси 3 - 7 хъу сабий зиIэ унагъуэ хуэмыщIахэм мазэ къэс УФ-м и Президентым и унафэкIэ ират ахъшэ дэIэпы­къуныгъэм тещIыхьауэ. 
«Языныкъуэ Iэ­натIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэм теухуауэ» КъБР-м и Законым и 4-1 статьям халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэу КъБР-м и Правительствэм къигъэлъэ­гъуахэм зэIущIэм щыхэплъащ. Апхуэдэхэм ящыщщ ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и щIыналъэ фондым и ­уна­фэщIым, абы и къуэдзэхэм, бухгалтер ­нэхъыщхьэм я улахуэхэр убзыхуныр ­КъБР-м и Правительствэм и унафэм щIэгъэувэныр. Дэфтэрхэр Iуэхум хэплъэн ­хуей IуэхущIапIэхэм ирагъэхьащ.
ЗэIущIэм щыхэплъащ УФ-м и нэгъуэщI щIыналъэхэм къикIыу сатум, псэущхьэ­хэм, УФ-м и хьэрычэт Iуэху цIыкIумрэ ику итымрэ ятеухуауэ къаIэрыхьа тхыгъэхэм, апхуэдэуи, УФ-м и Бюджет, Налог, Псы, ПсэупIэ, Ухуэныгъэ кодексхэм ехьэлIауэ къа­гъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэм. 
Унафэ къащтащ IэнатIэ щхьэхуэхэм я лэжьакIуэ къыхэжаныкIахэр КъБР-м и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэпажэну. 
КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ ­гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и уна­фэщI Байдаев Салихь зэIущIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ КъБР-м и цIыхухэм ягъуэт транспорт Iуэхутхьэбзэр егъэфIэкIуэным теухуауэ къагъэлъэгъуауэ щытахэр зэрагъэзэщIам. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.