ЛъагапIэщIэхэм хущIокъу

УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ щекIуэкI лэжьыгъэхэм якIэлъыплъынымкIэ и къулыкъущIапIэм (Рособрнадзор) и къалэнхэм ящыщщ еджапIэхэм я пщэ­рылъхэр зэрагъэзащIэр къипщытэныр. Апхуэдэ мурад яIэу «Рособрнадзор»-м и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ КIуэ­кIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш универси­тетым. Ди гуапэ зэрыхъущи, КъБКъМУ-р къалъытащ зи къалэнхэм къызыхуэ­тыншэу пэлъэщ еджапIэ нэхъыщхьэу икIи адэкIи лэжьэну хуит зыщI дэфтэрри къратыжащ. 

Ди республикэм и мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэм къэрал аккредитацэ къызэ­рыратамкIэ унафэм, «Рособрнадзор»-м и унафэщIым и къуэдзэ Кочетовэ Светланэ и Iэр зыщIэлъым, къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, КъБКъМУ-м щрагъэкIуэкIа къэп­щы­тэныгъэхэр йозагъэ къэралым щызекIуэ ­хабзэхэмрэ егъэджэныгъэ мардэхэмрэ. Ахэр я тегъэщIапIэу лэжьа эксперт къэп­щытакIуэ гупым зэфIаха лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, а еджапIэ нэхъыщхьэм къэрал хуитыныгъэ иратащ IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэр лъэпкъ экономикэм хуэгъэхьэ­зырынымкIэ и пщэрылъ къалэнхэр адэкIи зэфIихыну. Аккредитацэм и пIалъэр къэ­кIуэну илъэси 6-м тещIыхьащ. 
Аккредитацэм ипкъ иткIэ, КъБКъМУ-м ­нэхъапэкIэ зыщыхурагъаджэу щыта унэ­тIы­ныгъэхэм, IэщIагъэхэм иджыри къахэ­хъуащ: «Эконо­микэмрэ управленэмрэ», «Юриспруденцие». Къинэ­мы­щIауэ, къэп­щытэныгъэхэм къарита хуитыныгъэмкIэ уни­верситетым щагъэ­хьэ­зырынущ «Ветеринарие» IэщIагъэм хыхьэ унэтIыныгъэу 22-мкIэ бакалаврхэр. Магистратурэм я щIэныгъэм щыхагъэхъуэфынущ унэтIы­ныгъэу 17-мкIэ, аспирантурэм - унэтIы­ны­гъи 6-мкIэ. Университетым Тэрч щиIэ ­къу­дамэм унэтIыныгъи 5-мкIэ IэщIагъэлI­-хэр щагъэхьэзыр. 
- Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­-мэш университетыр аккредитацэм ехъу­лIэныгъэ иIэу зэрыпхыкIыфар я фIыгъэщ щылажьэ щIэныгъэлIхэм, профессорхэм, доцентхэмрэ аспирантхэмрэ - егъэджакIуэ псоми, апхуэдэу ди деж щеджэ студентхэм, - жеIэ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Апа­- жэ Аслъэн. - Нобэ КъБКъМУ-р Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и мэкъу­мэш-промышленнэ IэнатIэм папщIэ IэщIагъэлIхэр зыгъэхьэзыр IуэхущIапIэ нэхъ лъэ­рызехьэхэм ящыщщ. Ди еджапIэм щекIуэкI Iуэху зехьэкIэр дунейпсо мардэхэм, щIэныгъэ-инновацэ лъабжьэ зиIэхэм, худогъа­кIуэ. ЛэжьыгъэкIэ дапыщIащ ди къэралым, хамэ щIыпIэхэм я еджапIэ нэхъыщхьэхэм, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтхэм, мэкъу­мэш-промышленнэ IуэхущIапIэхэм. А псори тегъэщIапIэ быдэ хуэхъуащ ди деж ще­кIуэ­кIа иужьрей къэрал къэпщытэныгъэм дып­хыкIыфыным. 
IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырынымкIэ зыбжанэу зэщхьэщыха егъэджэныгъэ мардэр къагъэсэбэпу, КъБКъМУ-м гулъытэ хэха ­хуещI мэкъумэш щIэныгъэм адэкIи зегъэужьыным, ар бизнесымрэ дунейпсо мыхьэнэ зиIэ проектхэмрэ япыщIэным. Езым хуэдэ IуэхущIапIэхэм зэрапыщIам уни­верситетым и IэщIагъэлIхэми абы ще­джэ студентхэми Iэмал къарет нэгъуэщI щIыпIэхэм щекIуэкI егъэджэныгъэ мардэ­хэм, Iуэху зехьэкIэхэм щыгъуазэ зыхуа­щIыну, абыхэмкIэ зэдэгуэшэну. ЕджапIэм Iэмал псори иIэщ квалификацэ лъагэ зиIэ, XXI лIэщIыгъуэм къигъэув къалэнхэм пэ­лъэщыфын IэщIагъэлIхэр гъэхьэзыры­нымкIэ. А Iуэхум ар тэмэму зэрыхуэлажьэр, къэрал стандарт лъагэхэм хуэкIуэ егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэр, щIэныгъэ-къэ­ху­тэ­ныгъэр ехъулIэныгъэ пылъу зэрыщекIуэ­-кIыр къигъэлъэгъуащ аккредитацэм. 
Дэтхэнэ еджапIэ нэхъыщхьэри зрихьэлIэ а къэпщытэныгъэм къызыхуэтыншэу пхы­кIауэ, КъБКъМУ-м и унафэщIхэми, егъэджакIуэхэми, студентхэми ехъулIэныгъэ­щIэ­хэм, текIуэныгъэ инхэм ухуэзышэн ­гъу­нэхэр иралъ. Зи лэжьыгъэм «фIы дыдэ» ­нагъыщэр хуагъэфэща университетыр лъа­гапIэщIэхэм хущIокъу, къаруущIэхэр иIэу, мурадыщIэхэр и куэду. 
ЖЫЛАСЭ  Маритэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.