Казбек Коков школланы директорлары бла билим бериуде магъаналы сорууланы сюзгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бир къауум школланы директорлары бла тюбешиу бардыргъанды, деп билдиргендиле регионну оноучусуну пресс-службасындан.

Тюбешиуге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, билим берген окъуу юйлени директорлары: Нальчикни экинчи лицейинден Людмила Пешкова, Нальчикни алтынчы школундан Текуланы Аслан,  Нальчикни жетинчи школундан Заур Харзинов, Бахсанны экинчи школундан Ахмед Нагоев, Прохландный шахарны ючюнчю лицейинден Андрей Никитин, Куба-Табаны биринчи школундан Ирина Тохтамышева, Каменномостскоени А.М.Камбиев атлы биринчи школундан Ромета Калажокова, Урухну экинчи школундан Мартуз Шогенов, Ново-Ивановскоени жетинчи лицейинден Елена Хиврич, Заречное элни орта школундан Жазыколаны Раузат, Терекни экинчи номерли школундан Галина Шауцукова, Эски Черекни биринчи школундан Аслан Альборов, Чегем шахарны бешинчи школундан Марита Бекулова, Къашхатауну орта школундан Уяналаны Мурат эм Кёнделенни тёртюнчю школундан Атмурзаланы Мухтар къатышхандыла.

Тюбешиуню ача, Казбек Коков жыйылгъанлагъа Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни 25 августда Къырал советни жыйылуунда битеулю билим бериуню айнытыу-магъаналы ишледен бириди, деп айтханын эслерине салгъанды.

Республиканы Башчысы битеулю билим бериу системаны айнытыу жолларын белгилегенди, бек магъаналыгъа аны ырысхы -техника базасын айнытыу саналады, устазны даражасын кётюрюу эм билим бериуню качествосун игилендириудю.

Арт жыллада билим бериу учрежденияланы ырысхы-техника базаларын игилендириуге уллу эс бургъанларын, жыйылыугъа келегенле бирча белгилегендиле. Республикада аслам халда жангы школла эм сабий садла ишленедиле. Биринчи сентябрде Чегем шахарда юч жангы школ ачылгъанды, Солдатское станицада эм Ново-Ивановское элде да сабийле жангы школлагъа киргендиле.

Юсюбюздеги жылда энтда да 4 школну къурулушу башланырыкъды: Прохладныйде, Нарткъалада, Куба-Табада эм Красносельское элледе.  Анзор Езаов  айтханнга кёре, 2022 жылда  тогъуз школну къурулушун башларгъа мурат барды, бюгюнлюкде федеральный арада ол соруула бла байламлы техника соруулагъа къарала турады.  2023 жылда 1500 сабий окъурча уллу школну ишлеп башларгъа мурат барды. Битеу да алып айтханда, 2024 жылгъа республикада 8,5 минг жангы, сабийле окъурча жер къураллыкъды. Министрни ангылатханына кёре, Залукокоаже эм Пролетарское элледе школланы тынгылы ремонтлары башланнгандыла. Андан сора да Тёбен Черекде бла Малка да школланы жангыртыу  жылны аягъына бошаллыкъды. «Билим бериу» деген миллет проектни чеклеринде 20 спорт залгъа ремонт этилгенди, 54 билим берген учреждениялагъа деп минг бла жарым компьютер алыннганды.

Мусукланы Алий билдиргеннге кёре, Россейни Президентини башламчылыгъы бла  эл школланы тынгылы ремонт этиу жаны бла бешжыллыкъ федеральный программагъа 75 мекям бла 63 школ киргендиле. 

Тюбешиуде андан сора да китапла фондну жангыртыу, сабийлени жылы азыкъ бла жалчытыу, транспорт эм Бир къырал экзаменни бардырыу деген соруула сюзюлгендиле. Артыкъ да бек уллу эс къоркъуусузлукъну жалчытыугъа бёлюннгенди. Казбек Коков чертгеннге кёре, ол соруугъа иги да кенг къараргъа керекди: сабий коллективледе болум къалай болгъанына  тохтамагъанлай эс бурургъа, кеси тенглиле бла къайгъылары болгъан окъуучуланы заманында ачыкъларгъа, ала бла тохтамагъанлай юйретиу ишни бардырып турургъа, ол ишге ата-аналаны да къошаргъа кереклисин айтханды.

Школлада алгъын заманлада бардырылыучусуча, ишлеринде уллу жетишимле болдургъан, республикада белгили адамла бла тюбешиуле къурану магъанасын да айтхандыла тюбешиуде. Устазны даражасын кётюрю бла байламлы соруулагъа да къарагъандыла. Мусукланы Алий билдиргеннге кёре, педагогика ишчилени  хакъларын кётюрюу бла байламлы, сентябрден башлап ала регион бюджетден иш хакъларын 10 процентге кёп аллыкъдыла, аллай къошакъ  август айда ишлегенлеге да берилликди.

Премьер-министр белгилегеннге кёре, къыралны оноучусуну буюрууна тийишлиликде, федеральный даражада устазланы иш хакъларын кётюрюу иш тохтамагъанлай барады. Тюбешиуге къатышханла устазланы профессионал билимлерин кётюрюуге эс бурургъа кереклисин айтхандыла.    

Кёп болмай республиканы оноучусу экспертле бла бардыргъын тюбешиуде, билим берген учрежденияланы битеулю билим бериу системагъа этген къошумчулукъларыны юсюнден рейтинг къураргъа кереклисн айтхан эди.

Устазланы  даражаларын кётюрю бла байламлы бир мадаргъа окъуучуланы Битеуроссей олимпиадалагъа хазырлагъанлагъа премияланы тохташдырыу болгъанды. Быйыл аллай премияланы республикалы кезиуде хорлагъан 48 адам аллыкъды, битеуроссей олимпиадада саугъала алгъан ючеулен эм ана тилледен бардырылгъан республикалы олимпиада да хоралагъан жети окъуучу эм сабийлени хазырлагъан устазла. 

Тюбешиуню ахырында Къабарты-Малкъарны Башчысы билим берген учрежденияланы оноучулары айтхан соруула бла байламлы Правительствогъа къауум буюруу бергенди.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.