Жигер уруннганлагъа–бийик багъа

Медицинада, экономикада, социал эмда башха сфералада айырмалы уруннганланы, жамауат ишлеге тири къатышханланы, маданиятда жетишимли болгъанланы тюнене КъМР-ни Парламентинде да белгилегендиле. Республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова эм биринчиден жыйылгъанланы Республиканы кюню бла алгъышлагъанды. «Бу байрам Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны белгисиди. Сиз а, бюгюн саугъаланырыкъла, аны айнытыугъа бек уллу къыйын салгъанладан бирлерисиз.
Иш кёллюлюгюгюзню, хунерлигигизни, тирилигигизни хайырындан республика иги атламла бла кюч ала барады, экономика, аны бла бирге жашауну качествосу да игиленедиле. Ышанама, сизнича аллай тири, уллу кёллю болмагъан адамла бла биз андан да уллу жетишимлеге жетеригибизге. Сау болугъуз, тутхан ишигизден къууаныгъыз», – дегенди ол.
Мында да махтаулукъ тизмеге кёпле тюшгендиле. РФ-ни Федерация Советини Председателини Ыразылыгъына КъМР-ни Парламентини депутаты Газаланы Масхут тийишли болгъанды. Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганланы арасында КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, бу министерствода урунуу эмда рынокла бёлюмню башчысы Оракъланы Алим, Къабарты-Малкъар Республиканы Айнытыу корпорацияны башчысы Чочайланы Ахмат, Нальчикде 2-чи номерли больницаны баш врачы Тогъузаланы Залина бар эдиле.
Элбрус районда ара больницаны педиатрия бёлюмюню башчысы Этезланы Лариса Парламентни Председателини Ыразылыгъына тийишли болгъанды. Аллай саугъа урунууну ветеранына, Россейни Халкъ устасына, Россейни Сурат ишлеучюлерини союзуну келечисине Бачиланы Хамзатха эмда «Экологистика» предприятияны Чегем районда бёлюмюню башчысы Чеченланы Хусеннге да берилгенди.

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.