Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа – сый-махтау

Тюнене республиканы Правительствосуну юйюнде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къурулушда, медицинада, спортда, эл мюлкде, маданиятда эмда кёп башха сфералада жетишимли уруннганланы, тириликлери, хунерликлери, иш кёллюлюклери бла атларын айтдыргъанланы саугъалагъанды.
Ал сёзюнде республиканы Башчысы бу саугъалау Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюнюне аталгъанын чертгенди. «Бу дата бизни республиканы битеу тарых жолун туура этеди, бирликни, шуёхлукъну эмда арада келишиулюкню белгисиди. Бу кюн бла байламлыдыла бизде башланнган битеу иги политика-экономика тюрлениуле, социал айнытыуну мурдору да.
Оза баргъан жыллада республика белгили жетишимле болдургъанды деп таукел айтыргъа боллукъду. Хар кезиуюбюзню да багъаларгъа, анга тийишли магъана берирге керекди. Республиканы мурдорун салгъан, аны айнытыугъа аслам къошумчулукъ этген алгъын тёлюлеге да сый-намыс берирге тийишлиди. Ала салгъан жолдан, ахшы адет-тёреледен таймай барыргъа, жетишимлени да санын андан ары кёбейтирге керекди. Мен башында сагъыннган сёзле бюгюн саугъаланырыкъ адамланы да шарт кёргюзтедиле», - дегенди ол.
Казбек Коков билдиргенича, саугъаланырыкъланы арасында экеулен Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Ыразылыгъына тийишли болгъандыла. Башхаланы къыйынына да ол бийик багъа бергенди. «Бек магъаналы усталыкъладан бири – къурулушду. Анда уруннганла салгъан къыйынны биз барыбыз да кёребиз; къурулушчула шахарланы, эллени иги жанына тюрлендиредиле, жангы социал объектле, производствола къурайдыла, адамларыбызны жашауларын иги, женгил этедиле.
Медицинада ишлегенлени къыйынлары да чексизди. Адамлыкъ эмда профессионал жаны бла не уллу махтау сёзлеге да тийишли болгъанла, бюгюнлюкде ала коронавирус ауруугъа къажау ишни арымай, талмай бардырадыла.
Жангы билим берген, жашауда керекли ахшы затлагъа юйретген устазлагъа да энчи хурмет этерге керекди. Дагъыда маданият хазнабызны сакълагъан эмда кёбейте баргъан специалистле, гражданланы саулукълу жашау этерге, уллу эришиуледе хорламлагъа кёллендирген спорт бёлюмню ишчилери, башха сфераланы келечилери да – мен барыгъызгъа да ыразылыгъымы билдиреме, жюрекден алгъышлайма», - деп къошханды Коков.
Ызы бла саугъалау башланнганды. Башында айтылгъаныча, Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Ыразылыгъына тийишли болгъанланы санына КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини орунбасары Мокъаланы Ачемез, республикада волонтёрствону айнытыу Ресурс арасыны башчысы Алексейчик Татьяна киргендиле.
Республиканы Сыйлы грамотасы бла КъМР-ни Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини Секретарыны орунбасары Залийханланы Къаншаубий да саугъаланнганды. Хасанияда 16-чы номерли орта школну устазы Шауаланы Зайнаф а «Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы устазы» деген атха тийишли болгъанды. Республиканы сыйлы врачы деген ат Нальчикде 2-чи номерли поликлиниканы баш врачыны орунбасары Инна Абазовагъа берилгенди, Ксаналаны Алим а, КъМР-ни жыйымдыкъ къауумларыны спорт жаны бла хазырлагъан Арасыны башчысыны экинчиси – физкультураны эмда спортну сыйлы ишчиси болгъанды.
Аланы эмда быллай бийик атлагъа бла саугъалагъа тийишли болгъанланы барын да Казбек Коков къайтарып алгъышлагъанды, андан да бийик жетишимлеге жетерге тежегенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.