Парламентым нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ

КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ и пэ къихуэу, шыщхьэуIум и 31-м рес­публикэм и Парламентым щагъэлъэ­-пIащ щIыналъэм и хабзэу­бзыху органым, парламентаризмэм, щэнхабзэм, узын­шагъэр хъумэным, егъэ­джэныгъэм, социальнэ политикэм, экономикэм, щIыуэпсыр хъу­мэным, жылагъуэ гъащIэм, нэ­гъуэщI унэ­тIыныгъэхэм я зыу­жьы­ныгъэм хэлъ­хьэныгъэфI хуэзыщIа, къыхаха Iэ­щIа­гъэм хуэпэж лэжьа­кIуэ пажэхэр.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэм ирагъэблэгъа IэщIагъэлI нэхъыфIхэм, зи IэнатIэм зэфIэкI щызиIэ лэжьакIуэхэм республикэм и Къэралыгъуэм и ма­хуэш­хуэмкIэ ехъуэхъуащ, узыншагъэ, гуфIэгъуэ, ехъулIэныгъэ яIэу дяпэкIи илъэс куэдкIэ я IэнатIэр ирахьэкIыну зэри­гуапэр жиIащ икIи ­КъБР-м и Парламен­тым и щIыхь тхылъ­хэмрэ удз гъэгъахэмрэ зыхуа­гъэфэщахэм яритыжащ.
ЯгъэлъэпIахэм ящыщщ КъБР-м и ­хабзэубзыху органым, парламентаризмэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI­хэр хуэзыщIхэу Прытков Михаилрэ ХьэIупщы Арсенрэ. Апхуэдэу Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и Унафэ­щIым и ЩIыхь тхылъыр хуагъэ­фэщащ Га­заев Мысхьуд, УФ-м пар­ламен­та­риз­мэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэ­ны­гъэфI зэрыхуищIымрэ республикэм ­закон къыдэзыгъэкI и органыр зэрыригъэфIакIуэмрэ папщIэ.
КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр иратащ узыншагъэр хъумэ­ным­кIэ IэнатIэм хэлъхьэныгъэфI хуэ­зыщIхэу Иуан Маринэ, Кумыщ Анзор, Тогузае­вэ Залинэ, Къуэдзокъуэ Каринэ, Бикбулатовэ Алия, Бэрсэдж Татьянэ, ­Къулътырбей Мурат сымэ, нэгъуэщI­хэми. Егъэджэныгъэм къыхэ­жаны­кIауэ ягъэлъэпIахэм ящыщщ Езауэ Мадинэ, Хъуэст ФатIимэ. Со­циаль­нэ политикэ, экономикэ унэ­тIыныгъэм егугъуу щыла­жьэу къагъэлъэгъуахэщ Уэркъ Алим, Ашэбо­къуэ ­Джульеттэ, Умар Ритэ, Тонконог Аннэ, Тхьэбысым Ас­кэр сымэ. ЦIыхум и ­хуитыныгъэр хъумэным теухуа унэтIыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэфIхэр хуэ­зыщI­хэм ящыщу я цIэ къраIуащ КIуэ­кIуэ Заретэ, Ткаченкэ Ольгэ, Ирыгу Мухьэрбэч сымэ.
Зэхыхьэ гуапэр иуха нэужь абы хэтахэм КъБР-м и Парламентым и бжэ­Iупэм деж зэгъусэу сурэтхэр щызытрагъэхащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.