Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт ­IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев ­Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Казбек жиIащ Къэралыгъуэм и махуэм ди лъахэм дежкIэ мыхьэнэш­хуэ зэриIэр, ар зэныбжьэ­гъугъэм, зэгурыIуэныгъэм, зэкъуэтыныгъэм я нэщэнэу зэрыщытыр. «Нобэрей махуэр ди лъэпкъхэм я псэу­кIэм и зыужьыныгъэм и ­къежьапIэу къэплъытэ хъунущ, политикэ, экономикэ, псэукIэ ухуэкIэр хуэм-­хуэмурэ щызэтеува лъэ­хъэ­нэхэр къызэднэкIри, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэ, нэхъри едгъэфIэкIуэну ды­зы­хуэпабгъэ республикэ диIэ хъуащ. БлэкIа илъэсхэм ди хэгъэгум ехъулIэныгъэ куэд зыIэригъэхьащ. Тхы­дэм уриплъэжмэ, гулъы­тэншэу къэбгъанэ хъунукъым Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIуа гъуэгуанэм щыщ зы Iыхьи», - жиIащ КIуэкIуэм.
Iэтащхьэм и къэпсэлъэ­ныгъэм дыщIигъуащ нобэ гулъытэ гуапэ зыхуащIу ­кърагъэблэгъахэр щэнхабзэ, ухуэныгъэ, егъэджэныгъэ, спорт, щIэныгъэ, мэкъу­мэш, узыншагъэр хъумэ­ным­кIэ IэнатIэхэм псэ хьэ­лэлкIэ пэ­рыт, илъэс куэд щIауэ зи ­лъахэм и зыу­жьы­ныгъэм хуэлажьэ IэщIагъэлI щып­къэхэр зэрыарар. Я IэнатIэм жэуаплыныгъэш­хуэ хэлъу зэрыпэрытым къи­щы­нэмыщIауэ, я дуней те­ты­кIэкIи щапхъэ ягъэлъа­гъуэу, я IэщIагъэм къыхуигъэув къа­лэнхэм пэлъэщыфу, къэ­зылъхуахэм яхуэфащэу зэрыпсэум щхьэкIэ дэтхэ­нэми къэрал гулъытэ къы­зэрилэжьыр жиIащ КIуэ­кIуэм. ИкIи абы щхьэкIэ фIы­щIэ яхуищIри, Къэралыгъуэм и махуэмкIэ ехъуэ­хъуащ.
Урысей Федерацэм и Президентым къыбгъэдэкI ФIы­щIэ тхылъкIэ ягъэлъэ­пIащ Волонтёр Iуэхум зе­гъэу­жьы­нымкIэ центру ­КъБР-м щы­Iэм и унафэщI Алексейчик Татьянэрэ ­КъБР-м цIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэны­гъэм­рэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Мокаев Ашэмэзрэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэпэжащ зыпэрыт IэнатIэм хэлъхьэныгъэ ин хуэ­зы­щIахэу, псэ хьэлэлкIэ щIыналъэм хуэлажьэхэу Бажэ Дотий, Iэщын Жаннэ, Залиханов Къанщобий сы­мэ. КъБР-м и архитектор, артист, дохутыр, егъэджа­кIуэ, ухуакIуэ, нэгъуэщI IэнатIэхэм жыджэру пэрытхэу КIуэкIуэ Казбек игъэ­лъэ­пIащ цIыху 19. ЦIыхуитIым КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъ яритащ.
КъБР-м и Iэтащхьэм и УнафэкIэ Урысейм спортым­кIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп джэгухэм щытекIуа Ласицкене Марие «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIы­щIэхэм папщIэ» орденыр хуагъэфэщащ, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ я зыужьыныгъэм и гуащIэ зэ­рыхилъхьам, спортым ехъу­лIэ­ныгъэшхуэхэр зэрыщы­зы­Iэригъэхьам папщIэ. Абы и тренер Габрилян Геннадий КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ФIыщIэ тхылъ иратащ.
Апхуэдэуи Марие Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм зэрыщытекIуам папщIэ сом зы мелуан тыгъэу иратыну унафэ ищIащ КъБР-м и Правительствэм. Олимп джэгухэм хэта Акименкэ Михаили сом мин 250-кIэ хуэупсэнущ. Тренерхэу Габ­рилян Геннадийрэ Артамонов Артуррэ спортсменхэр зэрагъэхьэзырам папщIэ абыхэм ирата ахъшэ саугъэтым и ныкъуэм хуэдиз езыхэми хухахынущ. 2021 гъэр иухыху ахъшэ саугъэтхэр иратынущ зэхьэзэхуэ ­зэ­мылIэужьыгъуэхэм щытекIуа спортсмени 140-м.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.