Колледжледе кураторлагъа – кёллендириу тёлеуле

Биринчи сентябрьден башлап орта профессионал билим берген къырал учреждениялада класс башчылыкъ неда кураторлукъ этген преподавательлеге ай сайын 5 000 сом кёллендириу тёлеуле берилликдиле. Тёлеулени дагъыда салукъларында чекленнген онглары болгъанланы усталыкъ алыу жаны бла юйретген орта профессионал билим берген махкемелени устазлары да аллыкъдыла. КъМР-ни Правительствосуну тийишли бегимине къол 24 августда салынып эм ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде бардырыллыкъды.
Жангы тёлеуню кийирилгенини борчу орта профессионал билим берген учреждениялада юйретиу ишни магъаналылыгъын кётюрюудеди. КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерине кёре, тёлеулени колледжлени 300-ден артыкъ ишчиси аллыкъды.
Эсигизге салайыкъ, РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 апрельде Федерал Жыйылыугъа Посланиясында техникумланы эм колледжлени окъутуу къауумларыны кураторларына (СПО системада класс башчылагъа) себеплик этерге чакъыргъанды, аланы класс башчылыкъ ючюн беш минг сом ёлчемде къошакъ тёлеулеге тийишли къауумланы санына къошуп. Былтыр сентябрьден башлап аллай тёлеуле битеулю билим берген мектеплени устазларына да бериледиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.