Колледжледе кураторлагъа – кёллендириу тёлеуле

Биринчи сентябрьден башлап орта профессионал билим берген къырал учреждениялада класс башчылыкъ неда кураторлукъ этген преподавательлеге ай сайын 5 000 сом кёллендириу тёлеуле берилликдиле. Тёлеулени дагъыда салукъларында чекленнген онглары болгъанланы усталыкъ алыу жаны бла юйретген орта профессионал билим берген махкемелени устазлары да аллыкъдыла. КъМР-ни Правительствосуну тийишли бегимине къол 24 августда салынып эм ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде бардырыллыкъды.
Жангы тёлеуню кийирилгенини борчу орта профессионал билим берген учреждениялада юйретиу ишни магъаналылыгъын кётюрюудеди. КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерине кёре, тёлеулени колледжлени 300-ден артыкъ ишчиси аллыкъды.
Эсигизге салайыкъ, РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 апрельде Федерал Жыйылыугъа Посланиясында техникумланы эм колледжлени окъутуу къауумларыны кураторларына (СПО системада класс башчылагъа) себеплик этерге чакъыргъанды, аланы класс башчылыкъ ючюн беш минг сом ёлчемде къошакъ тёлеулеге тийишли къауумланы санына къошуп. Былтыр сентябрьден башлап аллай тёлеуле битеулю билим берген мектеплени устазларына да бериледиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.