Колледжледе кураторлагъа – кёллендириу тёлеуле

Биринчи сентябрьден башлап орта профессионал билим берген къырал учреждениялада класс башчылыкъ неда кураторлукъ этген преподавательлеге ай сайын 5 000 сом кёллендириу тёлеуле берилликдиле. Тёлеулени дагъыда салукъларында чекленнген онглары болгъанланы усталыкъ алыу жаны бла юйретген орта профессионал билим берген махкемелени устазлары да аллыкъдыла. КъМР-ни Правительствосуну тийишли бегимине къол 24 августда салынып эм ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде бардырыллыкъды.
Жангы тёлеуню кийирилгенини борчу орта профессионал билим берген учреждениялада юйретиу ишни магъаналылыгъын кётюрюудеди. КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерине кёре, тёлеулени колледжлени 300-ден артыкъ ишчиси аллыкъды.
Эсигизге салайыкъ, РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 апрельде Федерал Жыйылыугъа Посланиясында техникумланы эм колледжлени окъутуу къауумларыны кураторларына (СПО системада класс башчылагъа) себеплик этерге чакъыргъанды, аланы класс башчылыкъ ючюн беш минг сом ёлчемде къошакъ тёлеулеге тийишли къауумланы санына къошуп. Былтыр сентябрьден башлап аллай тёлеуле битеулю билим берген мектеплени устазларына да бериледиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.