Чёплеуню бай тирлиги

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде чеплеуню оруп башлагъандыла, ол санда Прохладна районда да ишле къыстау барадыла. Бюгюнлюкде 200 гектардан 300 тонна тирлик алыннганды. Быйыл бу битим 13,7 минг гектарда ёсдюрюлгенди.
Былтыр андан 30 минг тонна жыйылгъанды. Орта эсеп бла бир гектардан 20,9 центнер алыннганды, буруннгу жылдан 12 процентге кёп.
Саулай алып айтханда, сабанлыкълада болумгъа кёре, жерчиликде уруннганла бирси жылладан эсе бай тирлик алыр муратлыдыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю