Автомобиль жоллагъа – энтта да 710 миллион сом

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан буйрукъгъа кёре, къыралны регионларына транспорт инфраструктураны айнытыргъа къошакъ халда 8,7 миллиард сом бёлюнюрюкдю.
«Къоркъуусузлу качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде РФ-ни Правительствосу Россей Федерацияны «Транспорт системасын айнытыу» деген къырал программасыны «Регион, муниципалла аралы эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль жолланы айнытыугъа себеплик» деген ведомстволу программаны чеклеринде 2021 жылда субъектлени бюджетлерине ахчала жиберилликдиле.
Жылны ахырына дери Къабарты-Малкъар Республика регион программаны жол мюлк бёлюмде кёрюмдюлерин толтурургъа 709,6 миллион сом аллыкъды. Аны бла байламлы регион, муниципал эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль эм битеу адамла да хайырланнган жолланы айнытыргъа эм тапландырыугъа уллу эс буруллукъду.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.