Автомобиль жоллагъа – энтта да 710 миллион сом

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан буйрукъгъа кёре, къыралны регионларына транспорт инфраструктураны айнытыргъа къошакъ халда 8,7 миллиард сом бёлюнюрюкдю.
«Къоркъуусузлу качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде РФ-ни Правительствосу Россей Федерацияны «Транспорт системасын айнытыу» деген къырал программасыны «Регион, муниципалла аралы эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль жолланы айнытыугъа себеплик» деген ведомстволу программаны чеклеринде 2021 жылда субъектлени бюджетлерине ахчала жиберилликдиле.
Жылны ахырына дери Къабарты-Малкъар Республика регион программаны жол мюлк бёлюмде кёрюмдюлерин толтурургъа 709,6 миллион сом аллыкъды. Аны бла байламлы регион, муниципал эм жер-жерли магъанасы болгъан автомобиль эм битеу адамла да хайырланнган жолланы айнытыргъа эм тапландырыугъа уллу эс буруллукъду.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.