Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу къалай барады

КъМР-ни Павительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында Къабарты-Малкъар Республикада Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу эм аны къалай бардырыллыгъына жораланып комиссияны жыйылыуу болгъанды.
Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, Къырал статистиканы федерал службасыны Къабарты-Малкъар Республикада управлениясыны таматасы Аурика Гаштова, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, муниципал эм шахар округланы башчылары, комиссияны келечилери эм кенгешге чакъырылгъанла да къатышхандыла.
Жыйылыуда сагъынылгъан теманы юсюнден Рахайланы Борис бла Аурика Гаштова докладла этгендиле.
Аланы билдиргенлерине кёре, жазылыу ишге хазырланыу белгиленнген мардагъа кёре барады. Район администрациялада эм шахар округлада тийишли жерлени хазырлау барады, андан сора да, жазылыу ишге къатышырыкъланы траспорт эм связь бла жалчытырча амалла этиледиле.
Муниципалитетлени келечилери ишчи халда район эм шахар округланы жазылыугъа хазырлылыкъларыны юсюнден билдириуле этгендиле, бюгюнлюкде болгъан кемчиликле къалай тамамланнганларын, хазырланыу ишле белгиленнген болжалгъа бошаллыкъларын да айтхандыла.
Жыйылыуну ахырында КъМР-ни Правительствосуну Председатели жазылыуну бардырыу бла байламлы болжалгъа салмай этиллик ишлени терклендириуге деп тийишли буюруула бергенди. Республиканы жазылыуну бардырыргъа 100 процент хазырлыгъы болургъа кереклисин чертгенди.
Битеуроссей жазылыу быйыл 15 октябрден 14 ноябрге дери барлыкъды. Билдириуле асламысында фатарлада бла юйледе жашагъанладан жыйыллыкъдыла. Къабарты-Малкъарда жазылыу ишни 1529 адам бардырлыкъды. Быйыл бюллетенни интернетни амалы бла толтурургъа боллукъду. Сентябрьде Къырал жумушла деген порталда «Халкъны жазылыуун ётерге» деген энчи сервис ачыллыкъды.
Жазылыу бла байламлы толу билдириуню Росстат 2022 жылда этерикди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.