Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу къалай барады

КъМР-ни Павительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында Къабарты-Малкъар Республикада Битеуроссей жазылыугъа хазырланыу эм аны къалай бардырыллыгъына жораланып комиссияны жыйылыуу болгъанды.
Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, Къырал статистиканы федерал службасыны Къабарты-Малкъар Республикада управлениясыны таматасы Аурика Гаштова, КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, муниципал эм шахар округланы башчылары, комиссияны келечилери эм кенгешге чакъырылгъанла да къатышхандыла.
Жыйылыуда сагъынылгъан теманы юсюнден Рахайланы Борис бла Аурика Гаштова докладла этгендиле.
Аланы билдиргенлерине кёре, жазылыу ишге хазырланыу белгиленнген мардагъа кёре барады. Район администрациялада эм шахар округлада тийишли жерлени хазырлау барады, андан сора да, жазылыу ишге къатышырыкъланы траспорт эм связь бла жалчытырча амалла этиледиле.
Муниципалитетлени келечилери ишчи халда район эм шахар округланы жазылыугъа хазырлылыкъларыны юсюнден билдириуле этгендиле, бюгюнлюкде болгъан кемчиликле къалай тамамланнганларын, хазырланыу ишле белгиленнген болжалгъа бошаллыкъларын да айтхандыла.
Жыйылыуну ахырында КъМР-ни Правительствосуну Председатели жазылыуну бардырыу бла байламлы болжалгъа салмай этиллик ишлени терклендириуге деп тийишли буюруула бергенди. Республиканы жазылыуну бардырыргъа 100 процент хазырлыгъы болургъа кереклисин чертгенди.
Битеуроссей жазылыу быйыл 15 октябрден 14 ноябрге дери барлыкъды. Билдириуле асламысында фатарлада бла юйледе жашагъанладан жыйыллыкъдыла. Къабарты-Малкъарда жазылыу ишни 1529 адам бардырлыкъды. Быйыл бюллетенни интернетни амалы бла толтурургъа боллукъду. Сентябрьде Къырал жумушла деген порталда «Халкъны жазылыуун ётерге» деген энчи сервис ачыллыкъды.
Жазылыу бла байламлы толу билдириуню Росстат 2022 жылда этерикди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 10:30

Магъаналы тюбешиуле, хайырлы оноула

Къабарты-Малкъарны келечилери Къыргъызстанны ара шахары  Бишкекде «АЮ ГРАНД» комплексде «Expo-Russia Kyrgyzstan 2022» биринчи халкъла аралы кёрмючге къатышхандыла.

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.