ЕхъулIэныгъэхэр яIэу

Урысейм и Суд пристав­хэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI - КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Бауаев Ахъмэт иригъэкIуэкIа пресс-конференцым щытеп­сэ­лъы­хьащ 2021 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм къри­кIуахэм.
Зэлэжьыпхъэхэр дэф­тэр 836256-рэ хъурт, дэтхэнэ суд приставми ику иту 6016-рэ къылъысу. ЩIыхуэ зы­телъхэр хабзэм тету цIыхуи 180-рэ уголовнэ жэуапым ирашэлIащ - 2662-рэ административнэм. Урысей Федерацэм икIыну хуит ямыщI­хэр 50752-рэ, рулым дэ­тIыс­хьэныр зыпаубыдхэр 1110-рэ мэхъу, щIыхуэ зытелъ ­1463-м я мылъкур къатхьэкъуащ.
Нэхъ мащIэ хъуащ дызэлэжьэпхъэ уголовнэ дэф­тэрхэр (259079-рэ), абы къыдэкIуэу и кIэм нагъэсащ е зэфIагъэкIащ 320497-рэ. Псори зэхэту едгъэпшынащ сом мелард 1,7-рэ, бюджет зэмылIэужьыгъуэхэм псоми зэхэту сом мелуан 731-м щIигъу хуедгъэхьащ,- жиIащ Бауаев Ахъмэт.
АдэкIэ къыхигъэщащ зыми емыупщIу щхьэзыфIэ­-фIу ящIа ухуэныгъэхэр ихы­жыным, абыкIэ хуитыныгъэ ямыIэу хэщIапIэхэр зыIыгъ­хэр а унэхэм къыщIэгъэ­Iэп­хъукIыным ехьэлIа лэжьыгъэр зэрырагъэкIуэкIыр. Иджы­кIэ апхуэдэ Iуэхуи 167-рэ зэфIагъэкIащ.
Гъуэгум зэрыщызекIуэ ­хабзэхэр къызэпызыудхэм ехьэ­лIауэ къащта унафэхэр гъэзэщIа зэрыхъур къап­щы­тэн мурадкIэ КъБР-м щыIэ МВД-мрэ «Республикэ шынагъуэншэ» къэрал IуэхущIапIэмрэ ящIыгъуу Налшык къалэ къыдыхьэпIэхэм рейдхэр щрагъэкIуэкI. Абы кърикIуэу ГИБДД-м и IэнатIэхэм я унафэкIэ бюджетым кIуащ сом мелуан 83-рэ.
Хуит ямыщI хьэпшып 3443-рэ судхэм щIахьэну ­къахутащ, административнэ хабзэр 561-рэ къызэпаудауэ къыщIагъэщри ятхащ.
- Управленэм а лэжьыгъэр ирегъэкIуэкI коллектор IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр хабзэншагъэкIэ къатегуп­лIэ­ным цIыхухэр щыхъумэ­ным ехьэлIауэ. ЦIыхуи 10-м зыкъытхуагъэзат апхуэдэ IуэхукIи, дыхэплъэри судым едгъэхьащ микрофинанс компанием административнэ хабзэр къызэрызэпиудам теухуа протоколыр, - жиIащ Бауаев Ахъмэт.
Управленэм хабзэм тету къигъэсэбэп Iэмалхэм къы­зэрагъэпэщ щIыхуэр егъэп­шыныныр, налогыр, къуэ­дыхэр, бэджэнду къащтэм пэкIуэхэр, нэгъуэщIу бюд­жет зэхуэмыдэхэм кIуапхъэм хэгъэхъуэныр.
КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэм къызэрыхигъэщащи, IуэхущIапIэм и гу­-пым и мурадщ къэрал властым и органхэм ящIы­гъуу лэжьэну, суд актхэм, ­нэгъуэщI органхэмрэ къу­лыкъущIэхэмрэ я актхэм къы­щыгъэлъэгъуахэр нэ­щIысауэ зэфIэхынымкIэ зыхуеину Iэмал псори къагъэсэбэпыну.

УАРДЭ Женя.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

ЛАБЭРЭ ЩХЬЭГУАЩЭРЭ

Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ къэзыкIухьын зыфIэфIхэм я гуп къызэбгъэпэщын ипэ, уэ езым зыбжанэрэ апхуэдэ гъуэгуанэ къэпкIуауэ, а Iуэхуми цIыху гуэрхэр дебгъэхьэхауэ щытын хуейщ.

01.07.2022 - 09:35

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

01.07.2022 - 09:35

ЗЭМАНЫМ И ХАБЗЭМ ТЕТИ…

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70-80 гъэхэм «биоритмхэм я махуэгъэпс» щыIащ. ИнагъкIэ зэхуэмыдэ дискищыр бжыгъэ зэпыхукIахэм я хъуреягъкIэ щызекIуэрт.

30.06.2022 - 15:03

НЭГЪАПЛЪЭ АСКЭРБИЙ И ЛЭЖЬЫГЪЭЩIЭ

Нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIауэ щытащ Абхъаз республикэм щыщ Джапуа Батал и проекткIэ пасэрей адыгэ-абхъаз кхъухь зэфIагъэувэжауэ зэрыщытам.

30.06.2022 - 10:30

МАКЪАМЭР КЪАРУ ХУЭХЪУУ

УэрэдкIэ цIыхухэм ягу удыхьэн папщIэ макъ телъыджэ уиIэнри мащIэу къыщIэкIынущ. Гуапагъэ, хуабагъэ гуэр къыпкъырыкIын хуейщ уэрэджыIакIуэм.