Iэщ лъэпкъхэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн хэтащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ  Хьэту Джамбулэт иригъэ­кIуэкIа видеоконференцым. Ар теухуауэ щытащ жэм лъэпкъыфIхэр гъэхъуным и Iуэху зыIутым, Iэщ лъэпкъхэр егъэфIэкIуэным.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ техникэ, апхуэдэуи технологие я лъэныкъуэкIэ зыужьыныгъэ зэрагъуэтам я фIыгъэкIэ, гъэшхэкIыу къыщIагъэкIым и куэдагъым хагъэхъуэнуи IэмалыфIхэр зэрыщыIэм.
Иужьрей илъэсипщIым ди къэралым къыщызэрагъэпэщыжащ Iэщ лъэпкъыфI щагъэхъу мэхъумэш IуэхущIапIэу минитI, Iэщ мин 792-м нэблагъэ зыщIэхуэну Iуэхэр яухуащ. IэнатIэм гулъытэ зэригъуэтам и фIыгъэкIэ, гъэшу къашым процент 25,6-кIэ хэхъуащ.
УФ-м Къэрал статистикэмкIэ и къулыкъу щIапIэу Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм къызэритамкIэ, 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щагъэхъу Iэщыш­хуэхэм я бжыгъэр мин 272-м щынэблэгъащ, абы щыщу мин 136,2-р жэмщ.
ШэхэкI продукцэу къыщIагъэкIащ тонн 13-м щIигъу, про­центкIэ къапщтэмэ, илъэс кIуам и япэ илъэс ны­къуэм­ елъытауэ процент 124-рэ мэхъу. Кхъуеймрэ ­кхъуейлъалъэмрэ процент 12,8-рэ е тонн 1,5-кIэ хэ­хъуащ.­
КъБР-м и мэкъумэш хозяйствэхэм гъэм и мазихым къриубыдэу зы жэмым хуэзэу шэуэ къыщIашащ килограмм 3741-рэ, ар нэгъабэ и япэ мазихым зэрыхъуу щытар килограмм 3136-рэт.

Уэркъ Жыраслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.12.2022 - 08:19

АБЫХЭМ ДРОПАГЭ

Тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, журналист Къэзакъ Аслъэн тыдогъэпсэлъыхь Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм теухуауэ адыгэхэм ящIапхъэм. 

08.12.2022 - 08:18

МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ.

08.12.2022 - 08:18

КАТАР КЪЫЩЫНА АДЫГЭ ЛЪЭУЖЬЫР

Ди газетым тетащ футболымкIэ дунейпсо чемпионатым, Катарым щекIуэкIым, Адыгэ Республикэм щыщ Бракъийхэ я унагъуэр зэрыщыIар.

07.12.2022 - 10:01

ХУЭСАКЪЫУ ЯХЪУМЭ ХЬЭПШЫП

 ЩIэщыгъуэ тщыхъуащ зы Iэм IэрыкIыу адрейм IэщIыхьэу зы унагъуэм зэрахьэ хьэпшып лъапIэм - адыгэ фащэр зэрагъэдахэ бгырыпхым - теухуа хъыбарыр.

07.12.2022 - 10:01

СЕЙИР ЭСЕПЛЕ ТУУДУРГЪАН ЧЕМПИОНАТ

Футболдан быйылгъы чемпионат тарыхда бек сейир эришиуледен бириди дерге боллукъбуз. Мында кёпле сакъламагъан эсеплени кёребиз.