ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.
Абы хэтащ КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, абы и къуэдзэхэу Бэждыгъу Темыркъанрэ ТIымыжь Хъусенрэ. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ республикэм зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхухэм, «Демографие», «ЦIыхухэр IэнатIэ къызэгъэпэщыныр», «Инвестицэхэр» унэтIыныгъэхэм  щызэфIагъэкIыну къыхалъхьахэм хэплъащ.
А лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным теухуа зэIущIэу мэкъуауэгъуэм и I5-м Псыхуабэ щригъэкIуэкIам пщэрылъ къащыщищIауэ щытахэм япкъ иткIэ. УФ-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм игъэхьэзыра методикэм тету, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэм мы зэманым и кIэм нагъэсащ 2030 гъэ пщIондэ абыхэм зэрызаужьыну щIыкIэр щыубзыхуа дэфтэрхэр гъэхьэзырыныр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.