ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады. Бу проект «Миллетни саулугъу – Россейни айныууну мурдору» деген Битеуроссей форумда беш айырмалы проектлени санына киргенди.
Арт жыллада битеу дунияда да, Россейде да саулукълу жашау этиуну пропагандасы бек магъаналы ишледен бирине саналады. Адам ауругъандан сора анга бакъгъан этгенликге, кёбюсюнде ол алгъын халына къайталмайды. Ичгисиз, тютюнсюз, наркотиклесиз, кюн сайын жарау этип, ашын-сууун да тап къурагъанла кёп да жашайдыла, ишлеген жерлеринде да жетишимли урунадыла.
Бизни республикадан делегациягъа «Миллетни саулугъуну лигасыны» регион бёлюмюню таматасы, КъМКъУ-ну медицина факультетини деканыны орунбасары, медицина илмуланы доктору, профессор Зарета Камбачокова, Нальчик шахарны тиширыуларыны советини башчысы Лидия Дигешева, медицина факультетни студентлери кирген эдиле. Ала форумда жаяу жюрюуню саулукъгъа игилигини юсюнден хапарны халкъда къалай жайгъанларын, жыл сайын «Саулукъгъа 10 минг атлам» деген акцияны бардыргъанларын айтхандыла.
Жаяу жюрюу абаданланы эм жаш тёлюню арасында да жашау марда болуп барады. Алимле айтханнга кёре, жаяу жюрюу кёп аурууладан сакълайды. Бютюнда жюрекни саулугъу бизни къаллай бир жюрюгенибиз бла байламлыды. Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы бир кюннге он минг атламны хар инсаннга да жашау мардагъа санайды.
«Миллетни саулугъуну лигасына» башчылыкъ этген академик, кардиохирург Лео Бокерия ол марданы адамла жашауларына кийирир ючюн уллу иш бардырады. Бусагъатда лиганы «Хар муниципалитетге – саулукъну жолу» деген проектине Россейни он субъекти къатышадыла. «Жюрюген адам» проектни хайырындан а хар инсан телефонунда приложенияда бир кюннге ненча атлам этгенин кёрюп турады, акциялагъа онлайн халда къошулургъа да боллукъду. Къысхасы, битеу Россейде саулукълу жашау этиуню сайлагъанла бирлешедиле.
Нальчикде тиширыуланы совети, лиганы регион бёлюмю эм медицина факультетни студентлери «Саулугъунгу сакъла» тиширыу клуб къурагъандыла. Бу клуб да саулукълу жашауну пропагандалау бла кюреширикди. Хар адамны саулугъу къыралны айныуу эм инсанны энчи насыбы бла байламлыды. Бу ишге Битеуроссей эм республикалы даражада да аслам эс бурулады.

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.