Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-де сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Тлинова, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасыны орунбасары Индрис Тлупов къатышхандыла.
Светлана Тлинова сабийлени эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча бёлюмде къуралгъан жумушланы, акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла, опека органланы эм попечительликни комиссиялары тындыргъан жумушланы юслеринден хапарлагъанды.
Казбек Коков сабийлени, ол санда осал къылыкълы юйюрледен болгъанланы, эркинликлерин эм сейирлерин къоруулау сорууланы белгилеген республикалы норматив мурдорну тинтирге буюргъанды. Андан сора да, ол КъМР-ни Правительствосунда Акъылбалыкъ болмагъанланы эм аланы эркинликлерин къоруулау иш жаны бла комиссияны энчи жыйылыууна ыйыкъны ичинде ол жаны бла халны тюзетирча предложенияла жарашдырыргъа буюргъанды. Республиканы оноучусу сабийлени сейирлерин къоруулау, юйюрню социал къоркъуулу болумгъа тюшгенине заманында эс буруу, сабийлерине ата-анала эм башха жууаплы адамла къарамай къойгъан кезиуледе чыкъгъан соруула бла кюрешген жууаплы службалагъа байламлыкъ жюрютюрге тийишлисин чертгенди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.