Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла. Алай бла 25 жылны ичинде биринчи кере спорт гимнастикадан къыралыбызны эр киши жыйымдыкъ къаууму командалы многоборьеде «алтыннга» тийишли болгъанды. Турнирни ахырында Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин бла Давид Белявский хорламны къытайлыладан бла японлуладан сермеп алгъандыла.
Къамала бла сермешиуню финалында эки кючлю спортчу - Софья Великая бла Софья Позднякова - тюбешгендиле. Къызыу кюрешде Позднякова хорлагъанды, Великая уа, беш жыл мындан алгъа Риодача, «кюмюшню» алгъанды. Тхэквондода россейлиле олимпиада «алтынны» алыкъа бир кере да къытмагъандыла, ол тёрени Максим Храмцов, финалда Иорданиядан спортчуну хорлап, бузгъанды.
Башха эсеплени юслеринден айтханда, суугъа секириучюле Виктор Минибаев бла Александр Бондарь ючюнчю жерге чыкъгъандыла, 2021 жылдан бери спортну бу тюрлюсюнде майдалыбыз болмагъанды. Волейболдан эр киши командабыз айырыу матчында америкалыланы озгъанды, теннисчи Даниил Медведев а ючюнчю раундха чыкъгъанды.
Тёртюнчю кюн спортчуларыбыз аслам майдал келтиргендиле. Энди уа спорт гимнастикада многоборьеде «алтынны» тиширыу командабыз -  Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова бла Лилия Ахаимова - алгъанды. Россейли спортда аллай жетишимле биринчидиле, ала тарых магъаналы жетишимледиле деп айтыргъа боллукъду. Экинчи хорлам жюзюуде келгенди - сууда 100-метрлик дистацияда Евгений Рыловну озгъан чыкъмагъанды, ол да 25 жылны ичинде биринчи алтын майдалыбызды. Тхэквондочуларыбыз ол кюн да къууандыргъандыла, Владислав Ларин къаршчы спортчуланы барысындан да кючлю болгъанды. Алай бла россейли тхэквондочула майдал зачётну толусунлай  жыйгъандыла.
Кюмюш майдалланы уа пневматика пистолетден 10 метрден илишаннга атдырыучула Виталина Бацарашкина бла Артём Черноусов, финишге Евгений Рыловну ызындан жетген жюзюучю Климент Колесников къытхандыла. Биягъы пневматика пистолетден атдырыуда къатыш командалы эришиуледе Сергей Каменский бла Юлия Каримова ючюнчюле болгъандыла.
Тюнене уа спортчуларыбыз жюзюуде, дзюдода ахшы кёрюмдюлеге жетгендиле. 200 метрге жюзюуде эрттеден бери да эм кючлюлеге АБШ бла Великобритания саналадыла, аладан сора Австралия бла Къытай барадыла. Алай бу жол саугъаланнганланы санына Россей да къошулгъанды. 100 метрде биринчи болгъан эсек, бусагъатда экинчи жерни алгъанбыз. 7:01:81 эсеп бла эр киши къауумубуз - Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк, Евгений Рылов Европаны рекордун жангыртхан британлыладан бир кесек артха къалгъандыла. Ючюнчюле уа австралиячыла болгъандыла.
Дзюдода саугъаны къоншу Шимал Осетия-Аланиядан Мадина Таймазова алгъанды. Ол, 70 килограмм ауурлукъда тутуша, жарым финалда японлу Цидзуру Араи бла тюбешгенди. Аланы сермешлери 20 минутну баргъанды, Олимпиадада эм ахшыгъа саналгъанды. Араи бусагъатда эм кючлю дзюдочуду, алай Мадина аны чабыуулларын уста селейтгенди. Ачытыу приёмлагъа чыдай, ол, керти да, уллу жигитлик кёргюзтгенди. Жангыз да эси аугъанда тохтагъанды дзюдочу, алай жарым сагъатдан, кесине келип, ючюнчю жер ючюн татамиге сюелгенди. Анда Хорватияны келечисин къытып, эсепге бешинчи «доммакъны» къошханды.   
Ахшы хапар баскетбол майдандан да келгенди. Тиширыу командабыз жарым финалда Къытай къауумун хорлагъанды, ол азындан «кюмюш» бла къаллыкъды. Теннисчиле Вероника Кудерметова бла Елена Веснина уа  жарым финалгъа ётгендиле.
Битеулю эсепде Россей тёртюнчю жерде орналгъанды, спортчуларыбыз майдалланы 20 комплектин къытхандыла. Биринчи юч жерде Япония, Къытай Халкъ Республика бла Американы Бирлешген штатлары барадыла. Бешинчи тизгинни Австралия алгъанды.

 

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.