КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.
Эфир занщIэм сыхьэт 12-м щIидзэнущ икIи ар къатынущ «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК телеканалхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» 99,5 FM радиом, апхуэдэуи КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram», «ВКонтакте» социальнэ сетхэм щиIэ напэкIуэцIхэм.
УпщIэхэр канал куэд хъу 8 (8662) 40-90-07 телефон номерымкIэ тхын щIадзэнущ бадзэуэгъуэм и 21-м сыхьэти 9-м къыщыщIэдзауэ икIи эфир занщIэр бадзэуэгъумэ и 29-м иухыхукIэ екIуэкIынущ. Операторхэр сыхьэти 8-м щегъэжьауэ сыхьэт 20 пщIондэ лэжьэнущ, абы иужькIэ псалъэхэм я упщIэхэр къыIихынущ ахэр тхыным хуэщIа Iэмэпсымэм.
КъБР-м и Iэтащхьэм тхыгъэкIи видеокIи зыхуэбгъазэ хъунущ kokov-online@mail.ru электрон пощтымкIэ е «ВКонтакте» социальнэ социальнэ сетымкIи.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.