29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды. Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы инсанла берген соруулагъа жууапла берликди, деп билдиредиле газетге республиканы оноучусуну пресс-службасындан.
«Тюзюнлей линияны» Москва заман бла 12 сагъатда ГТРК «Къабарты-Малкъар», ВТК «Къабарты-Малкъар» телеканаллада къараргъа эм радио «Къабарты-Малкъар» 99,5 FM тынгыларгъа боллукъду эмда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну «Instagram» эм «ВКонтакте» социал сетьледе кесини аккаунтларында да кёргюзтюп башларыкъдыла.
Сорууланы алыу кёп каналлы телефон номер бла 8 (8662) 40-90-07 21 июльда 9 сагъатда башланырыкъды эм 29 июльда программа бошалгъынчы барлыкъды.
Сорууланы алгъан операторла эрттенликде 8 сагъатдан тебиреп ингирликге 20.00 сагъатха дери ишлерикдиле. Ол болжалдан сора келген телефон соруула автомат халда эсепге алынырыкъдыла.  
КъМР-ни Башчысына видео эм текст халда берилген сорууланы аны электрон почтасына kokov-online@mail.ru неда «ВКонтакте» социальный сеть бла иерге боллукъду.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.