Жангы тирликни жыйыу къыстау барады

Бюгюнлюкде «Зелёная компания» эл мюлк предприятие Кременчуг-Константиновское бла Баксанёнок элледе жашил къудоруну къыстау орады. Бир ыйыкъдан аззаманны ичинде 400 гектар чакълы бирде тийишли ишле бардырылып, 1800 тонна тирлик жыйылгъанды. Орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 45 центнер чыгъады. Ауур жюк ташыгъан машинала къудоруну сабанладан тюзюнлей консерва заводлагъа ташыйдыла. Эсге сала айтсакъ, быйыл жарашдырыучу биригиуле тахта кёгетледен бла жемишледен продукцияларын иги да кёбейтирге таукелдиле. Сёз ючюн, план бла консерваланы санын быйыл 304 миллионнга жетдирирге белгиленеди.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.