Жерни юсюнден илмуну айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн – КъМР-ни Башчысыны саугъасы

Казбек Коков бу кюнледе 2021 жылда илмуда эм инновацияда жетишимлери ючюн жаш алимлеге КъМР-ни Башчысыны саугъасын бериуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. Бу саугъа быйыл биринчи кере берилгенин айтырчады. Анга тийишли болгъан беш жаш алимни арасында Будайланы Хадисни жашы Алим айтылгъаны бла ёхтемленирчады. Ол Жерни юсюнден илмуну айнытыугъа къошумчулугъу ючюн белгиленнгенди.
Будайланы Алим Бийик-тау геофизика институтда булутланы физикасыны бёлюмюню булутланы микрофизика лабораториясыны кичи илму къуллукъчусуду. Аны бизге айтханына кёре, илму иши булутлада микрофизика болумланы тинтиу бла байламлыды. «Башхача айтханда, булутлада тамычыла, кристалла къалай ёсгенлерин сюземе. Ол а буз урууладан къорууланыуда жангы амалланы, реагентлени чыгъарыуда артыкъда магъаналыды»,-дегенди ол.
Алимни акъылына кёре, республиканы оноучусу жаш алимлеге аллай эс бургъаны ёсюп келген тёлюню илмугъа, тинтиулени бардырыргъа кёллендиреди. «Бу саугъа артыкъда керекди. Ол мындан ары да илмуда сайлагъан жолубузда жангы жетишимле болдурургъа, билимибизни андан ары айнытыргъа себеплик этеригине сёз да жокъду. Мен биринчилени арасында белгиленнгеними билгенимде, сейир этгенме, аны бла бирге уа бек къууаннганма»,-дегенди ол.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.