Планнга Нальчикни 300-жыллыгъын белгилеу да киргенди

Россейли тарых обществону (РИО-ну) башчысы, РФ-ни тыш разведка службасыны таматасы Сергей Нарышкин бу кюнледе бардыргъан жыйылыугъа КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды. Ол Россейли тарых обществону республикада бёлюмюне таматалыкъ этгенин белгилерчады.
Кенгеш очно-заочно халда къуралгъанды: тюбешиуге къатышханланы бир жартысы Москваны халкъла аралы байламлыкъла жаны бла къырал институтунда жыйылгъандыла, къалгъанлары уа видеоконференция амал бла къошулгъандыла. Ала РИО-ну былтыр ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле.
Сергей Нарышкин тарых обществону иши жангыртылгъан тогъуз жылны ичинде аны проектлерине Россейде, тыш къыраллада да сейир уллу болгъанын чертгенди. Тарых жаны бла билим бериуню игилендирирге кереклисине энчи эс бургъанды: «Ол мурдорду, ансыз билимли инсанны, къыралыбызны патриотун ёсдюраллыкъ тюйюлбюз»,-дегенди.
Тюбешиуде къыралгъа артыкъда уллу магъананы тутхан ишлени, ол санда Уллу Ата журт уруш башланнганлы 80 жыл толгъанына, россейли къыраллыкъны 30-жыллыгъына эмда башха даталагъа жораланнган жумушланы юслеринден да баргъанды сёз.
- Тарых биригиуню 2021-2024 жыллада ишини планы къабыл кёрюлгенди. Анга Нальчикни 300-жыллыгъын белгилеу да киргени бек къууандырады, ол 2024 жылда боллукъду. Биз да бу ишге энчи эс бурлукъбуз,-дегенди Татьяна Егорова жыйылыудан сора.
Сергей Нарышкин а юч жылгъа Россейли тарых обществону башчысына сайланнганды. МГИМО-ну ректору Анатолий Торкунов, РАН-ны Сибирьде бёлюмюню Археология эм этнография институтуну илму башчысы Анатолий Деревянко эмда РАН-ны битеулю тарыхыны институтуну таматасы Александр Чубарьян аны сопредседательлерине тийишли кёрюлгендиле.
Дагъыда обществода бийик тарых билим бериу жаны бла комиссияны къураргъа деп оноу этилгенди. Аны таматасына РИО-ну советини келечиси – РФ-ни юстиция министрини орунбасары Андрей Логинов айырылгъанды.
Комиссия къыралны субъектлеринде тарыхдан бла археологиядан профессионал кадрла керек болгъанларын тинтип турлукъду. Дагъыда ол профильли билим бериу программаланы игилендириу жаны бла эсгертиуле бла предложенияла да хазырларыкъды.
Эсигизге салайыкъ, Россейли тарых обществону иши 2012 жылда жангыртылгъанды. Бюгюнлюкде къыралны 50 субъектинде аны бёлюмлери ачылгъандыла. Организация жамауатны, къыралны, алимлени, тарыхны сюйгенлени бирикдирир, ата журтлу эм битеудуния тарыхны керти шартланы мурдорунда битеуроссей тарых культураны сингдирир мурат бла къуралгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.