Казбек Коков жел, жауунла салгъан хаталаны кетериу жаны бла ишни тирилтирге буюргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда арт сутканы ичинде республиканы жеринде къыйын хауа болумла салгъан хатаны кетериуню мадарлары сюзюлгендиле. Анга Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны начальнигини орунбасары Михаил Черный да къатышханды. Ол, насыпха, ёлгенле болмагъанларын чертип айтханды, алай къаты жел ургъаныны бла сакъ жауун жаугъаныны хатасындан битеу муниципал районлада электроэнергия ёчюлтюлгенди, деп билдиргенди. Михаил Черный дагъыда къыйын табийгъат болумну къоркъууу энтта кетмегенин эсгертгенди. Жууукъ эки кюнню ичинде къаты жел урургъа, сакъ жауунла жауаргъа да боллукъдула, дегенди. Районланы бла шахарланы администрацияларыны башчылары къыйын хауа болумла салгъан хаталаны кетериу ишле кече белинден бери да бардырылгъанларын билдиргендиле. Муниципал къуралыуланы асламысы электроэнергиягъа къошулгъандыла, Атажукинода бла Нальчикде алыкъа ремонт ишле барадыла. Жер-жерледе комиссияла ишлейдиле, ала мекямлагъа салыннган хатаны ёлчемлерин тергейдиле. Республиканы ара шахарында 50-ден артыкъ терек аудурулгъанды, ЖКХ-ны ишчилери тазалау ишлени къыстау бардырадыла. Элбрус районда, Нейтринону тийресинде, Прохладный-Бахсан-Элбрус автомобиль жолну 20 метр чакълы бирин ырхы алып кетгенди. Шёндю анда машинала жюрюрча мадарла этилгендиле. Казбек Коков жел да, жауунла да салгъан хаталаны кетериу жаны бла ишни тирилтирге буюргъанды эмда терк болушлукъгъа келиучю, жашау жумушла бла да жалчытыучу битеу службала хазырлыкъда турургъа кереклисин эсгертгенди. Кенгешде дагъыда республикада жашагъанлагъа коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау дарман салыуну юсюнден да сёлешиннгенди. КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бюгюнлюкде вакцинация 77091 адамгъа этилгенин, ревакцинациядан да 42579 инсан ётгенин билдиргенди. Ол айтханнга кёре, республикагъа вакциналаны жангы къауумлары келтирилгендиле, дарман салыучу 51 пункт солуусуз ишлейдиле, госпитальлада 460 саусуз жатады, арт кюнледе коронавирус инфекциядан 46 адам ауругъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.