Сёлешиуню ёзек темасы – Къабарты-Малкъарны ышаннгылы ёсюуюню мадарлары

Пятигорскеде Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика соруула жаны бла правительстволу комиссияны келечилери бла кенгешден сора РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу къурагъанды. Аны чеклеринде жыйылыуда белгиленнген соруулагъа кёре республиканы мындан ары айныууна эс бёлюннгенди.
Турист бёлюмде «Эльбус» курортну тапландырыугъа эм «Нальчик» курортну бальнеология къолайлыгъын игилендириуге къараллыкъды.
- 2025 жылгъа дери бёлюнюп къалгъан ырысхы тауну инфраструктурасын айнытыргъа онг берликди, кётюрюучю механизмлени тапландырыргъа, трассаланы кёбейтирге да, ол а курортну халкъла аралы даражагъа жетдирирча амалды, - деп белгилегенди Казбек Коков.
Ол Тырныауузда ырхы келиуню хаталарын кетериу жаны бла Россейни Президентини буйругъун толтурууну юсюнден да айтханды: юч кёпюр жангыртылгъанды, ырхыны жибермеген лоток тазаланнганды, ишлени ахырына жетдирирча ахча бёлюуню проект-смета документациясы хазырланнганды. Михаил Мишустин Казбек Коковха ишлени ахырына жетдириуню кесини энчи контролюна алыргъа буюргъанды.
Сёлешиу социал бёлюмню алып айтханда, бу жаны бла 50 объект къошулгъан саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу программаны, Республикалы сабий клиника больницаны тынгылы ремонтун бардырыуну юсюнден болгъанды. Сабий учрежденияны модернизация программагъа къошар амал болмагъанды, ол аллай объектлени сайлау излемлерине келишмегени ючюн.
РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустинни Республикалы сабий клиника больницада тынгылы ремонт бардырыргъа оноуу тюбешиуню магъаналы эсеби болгъанды. Россейни премьер-министри проект-смета документацияны хазырлылыгъын эм бардырыллыкъ ишлеге изленирик ырысхыны ёлчемин билирге излегенди.
Казбек Коков 126 миллион сомгъа проект-смета документация хазыр болгъанын билдиргенди. КъМР-ни Башчысыны айтханына кёре, бу махкемеге ремонт бек изленеди, нек дегенде ол регионда республикалы даражалы болгъан жангыз педиатрия учрежденияды, КъМР-де уа 206 минг сабий барды.
-Биз болушурукъбуз. Бек башы - сабийлерибиздиле. Изленнген ырысхыны табарыкъбыз эм бу сорууну жабарыкъбыз. Гитчелеге ахшы клиника сабий больница боллукъду, - деп чертгенди Михаил Мишустин ушакъны ахырында.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.