Экономиканы андан ары бек алгъа эл мюлкню, промышленностьну бла туризмни хайырындан айнытыргъа умутлубуз

Билдиргенибизча, РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни башчысы Казбек Коков да къатышханды.
Жыйылыуну башлай, Россейни премьер-министри былай дегенди: «Чынг алгъа Кавказда хал артыкъ доюн болмагъанын ачыкъ айтыргъа керекбиз. Оноулары этиллик, ол санда федерал даражада да, проблемала алгъынча кёпдюле».
СКФО-ну регионларын айнытыуну баш жолларына Михаил Мишустин туризмни бла эл мюлкню санагъанды. «Шимал Кавказны экономикасы туризмге таяныргъа керекди деп, алай къарайма. Саулай Россейден угъай да, тыш къыралладан окъуна жолоучуланы кесине тартыргъа бу гитче регионну битеу онглары бардыла»,-деп чертгенди ол. «Инженер инфраструктураны къураргъа къырал болушурукъду, тюрлю-тюрлю подъёмниклени, трассаланы, къонакъ юйлени ишлеу а инвесторланы борчларыды»,-деп къошханды ол.
Агропромышленность комплексни юсюнден сагъына, Правительствону Председатели былай дегенди: «Бу бёлюм тири айнып барады. Былтыр округ жемишлени ёсдюрюу жаны бла къыралда биринчи жерге чыкъгъанды. Агропромышленность комплексни онгларын бютюн толу хайырланыргъа, производствону кенгертирге тийишлиди».
Правительствону башчысы Шимал Кавказны субъектлерини баш экономика кёрюмдюлери Россейникиледен артха къалгъанларын да эсгертгенди. «Биз регионла алада жашагъанла бла бирге кеслери кеслерине файда тюшюрюрча онгла къураргъа керекбиз»,-деп чертгенди ол.
-Инфраструктура жаны бла кемчиликле да бардыла – жоллагъа, коммунал системалагъа тынгылы эс бурурчады. Жети регионда да ала тозурапдыла, алагъа жетген ауурлукъну кётюралмайдыла. Кёпледе сууну тазаларча онгла къуралмагъандыла. Жамауат суу къытлыкъ сынайды. Шимал Кавказда ичер суу бла жалчытыуну, кир сууланы кетериуню мадарларын этмей жарарыкъ тюйюлдю,- дегенди премьер-министр. Ол Правительство шёндю Шимал Кавказны социал сферасын бла экономикасын айнытыуну стратегиясын 10 жылгъа жарашдыра тургъанын билдиргенди.
Кенгешни эсеплерине кёре сёлеше, РФ-ни саулукъ сакълау министри Михаил Мурашко, коронавирусдан ауругъанланы саны жангыдан ёсюп баргъанын эсгертгенди. Аны бла байламлы СКФО-ну регионларына бу ауруугъа къажау дарман салдырыуну магъаналылыгъын халкъгъа ангылатыуну кючлендирирге деп, аллай борч салыннганын билдиргенди.
Жыйылыуда докладла бла РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников, РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Туризм жаны бла федерал агентствону таматасы Зарина Догузова да сёлешгендиле.
КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да жыйылгъанланы регионну 2020 жылда ишини баш эсеплери эмда аны андан ары айнытыуну онглары бла шагъырейлендиргенди. «Республика 2020 жылны ахшы кёрюмдюле бла бошагъанды. РФ-ны Правительствосуну Россейни Президентини оноуларын толтурур мурат бла этген болушлугъуну хайырындан пандемиягъа чыдаргъа, социал сферада бла экономикада болумну игилей сакъларгъа къолдан келгенди»,- дегенди Казбек Коков.
Ол билдиргенича, къурулушда, промышленностьда бла эл мюлкде ёсюу эсленирча болгъанды. Республиканы бюджети былтыр биринчи кере кёбейгенди. Аны бла бирге къырал борчну азайтыргъа, коммерциялы тёлеуледен да къутулургъа онг чыкъгъанды.  Болсада, деп чертгенди Казбек Коков, республика бир-бир кёрюмдюлеге кёре Россейникиледен артха къалады. Экономиканы андан ары баш магъаналы бёлюмлени хайырындан айнытыргъа белгиленеди.
Эл мюлкде битимлени терк ёсдюрген технологияланы хайырланыргъа тийишлиди. Сёз терек бахчачылыкъны, жемишлени бла кёгетлени ёсдюрюуню юсюнден барады. Регионну башчысы Россей Федерацияда ёсдюрюлген кёгетлени ючден бири Къабарты-Малкъардан болгъанларын эсгертгенди. Бу бёлюмню андан ары айнытыргъа энтта онгла бардыла деп да чертгенди.
Туризмни юсюнден айта, Казбек Коков быйылны биринчи кварталында республикагъа солургъа 243 минг адам келгенин, ол а былтырдан 70 процентге аслам болгъанын, андан 220 минг турист «Элбрус» курортну жокълагъанларын билдиргенди.  «Къырал капитал салымлагъа къошула барыу, «Курорты Северного Кавказа» АО-ну юсю бла жангы тюрлю планла бла проектле салыу бизни жууукъ заманлада «Элбрус» курорт халкъла аралы даражагъа кётюрюллюгюне ышандырадыла»,-дегенди республиканы Башчысы.
Инвесторланы кёллендирген баш кючледен бирине уа Казбек Коков Россейни банк системасын санагъанды. Ол къыралны Правительствосуну Председателинден Шимал-Кавказ регионда инвестиция проектлеге ахча берген кредит организациялагъа заран тюшюрмеуню амалларын жарашдырыуну онгларына къарарларын тилегенди. Михаил Мишустин, не амал да этип, ол санда толтуруучу власть органла бла байламлыкъларын ачыкъ халда къурап, инвесторла Шимал Кавказгъа тартылырча этерге кереклисин чертгенди.
-Биз барыбыз да инвестор, Кавказгъа солургъа сюйюп келгенича, ары ахчасын салыргъа да угъай демезча болумла къураргъа борчлубуз,-дегенди Россейни премьер-министри.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.