Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыхуэзащ

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и ­комиссэм хэтхэм я зэIущIэр мэкъуауэ­гъуэм и 15-м Пятигорск къалэм щиуха иужь ­УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил лэжьыгъэ IуэхукIэ ­къепсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
ЗэIущIэм къыщаIэтащ Правительствэм и комиссэм хэтхэр зытепсэлъыхьа къалэнхэм хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щызэфIагъэкIын хуей лэжьыгъэхэр. Туризмэм и IэнатIэм ехьэлIауэ нэхъ куууэ хэплъащ «Эльбрус» курортым, «Налшык» курортым и псы хущхъуэ къыщIэшыпIэхэм зегъэужьыным. «2025 гъэм нэсыху къагъэсэбэпыну яубзыхуа ахъшэм Iэмал къитынущ Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ кIапсэ ­гъуэгухэм, туристхэм къыщажыхь гъуэгухэм я бжыгъэмрэ фIагъымрэ хэгъэ­хъуэнымкIэ икIи курортыр дунейпсо зыгъэ­псэхупIэ хъунымкIэ», - жиIащ КIуэкIуэ ­Казбек. Апхуэдэу абы Премьер-министрыр щыгъуа­зэ ищIащ Тырныауз къалэм къыщеха псы­дзэм зэхикъутахэр зэтегъэувэжыным хуэгъэзауэ Урысейм и Президентым къигъэува Iуэхухэр зэрагъэзэщIам: лъэмыжу щы зэрагъэпэщыжащ, ятIэпсыр къызэрех хьэ­кхъуафэр ягъэкъэбзащ, апхуэдэу дяпэкIэ ирагъэкIуэкIын хуей лэжьыгъэхэм я проект-сметэ документацэр ягъэхьэзыращ. Мишустин Михаил КIуэкIуэ Казбек и пщэ ­кърилъхьащ Iэмал имыIэу зэман благъэм къриубыдэу ирагъэкIуэкIын хуей лэжьыгъэхэм езыр и щхьэкIэ кIэлъыплъыну.
Апхуэдэу социальнэ IэнатIэри гулъы­тэн­шэу къэнакъым. Къапщтэмэ, медицинэм и пэублэ IэнатIэм, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэу 50 къызэщIэзыубыдэм, зегъэужьынымкIэ программэр, республикэм сабий клиникэ сымаджэщыр къызыхуэ­тыншэу щызэгъэпэщыжыныр хэхауэ зэпкърахащ. Мы сабий IуэхущIапIэр IэнатIэр къэгъэщIэ­рэ­щIэжынымкIэ программэм ­хагъэхьэн яхузэфIэкIакъым, абы и лъэныкъуэкIэ къагъэув Iуэхухэм нэсу зэремызэгъым къы­хэкIыу.
Апхуэдэу щыт пэтми, зэIущIэм кърикIуа Iуэху нэхъыщхьэ дыдэу къэплъытэ хъунущ сабий клиникэ сымаджэщыр къызыхуэ­тыншэу зэгъэпэщыжыным пыщIа Iуэхур УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил къызэрыддиIыгъар. Ар щIэупщIащ проект-сметэ документацэр гъэхьэзыры­ныр здынэсам, лэжьыгъэ псори зэфIэгъэ­кIыным текIуэдэну ахъшэр зы­хуэдизым. КIуэкIуэ Казбек Урысейм и ­Премьер-министрым жриIащ проект-сметэ документацэр нэсу зэрагъэхьэзырар икIи абы ипкъ иткIэ зэфIагъэкIын хуей лэжьыгъэхэм сом мел­уани 126-рэ зэрытекIуэдэнур. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм къыхигъэ­щхьэхукIащ мы IуэхущIапIэм и ­закъуэ фIэкIа сабий стационар сымаджэщ рес­публикэм зэримыIэм къыхэкIыу сабийуэ мин ­206-м щIигъу щыпсэу щIыналъэм исхэр абы хуабжьу зэрыхуэныкъуэр.
- Дэ дывдэIэпыкъунщ. Сабийхэм нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым. Зыхуеину ахъшэр дубзыхунщи, Iуэхур зэфIэдгъэкIынщ. ЦIыкIухэм папщIэ сабий клиникэ сымаджэщ нэгъэса зэтедгъэувэнщ, - къигъэлъэгъуащ зэIущIэм и кIэухым Мишустин  Ми­хаил.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

«Нартым» и япэ ехъулIэныгъэ мащIэ

Республикэм футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Энергетик»-мрэ «Тэрчым»-мрэ зыр адрей зыкъыкIэрагъэхуркъым. 

25.09.2021 - 09:30

Олимп чемпионхэм я чэнджэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным хуэгъэпса, тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну Iуэхум щыщIи­дзащ.

25.09.2021 - 09:30

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ диспансерым КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ.

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.