Анатолий Карповну къолундан кубок, майдал да алгъанды

Бу кюнледе Москвадан барыбызны да кёллендирирча ахшы хапар келгенди. 1 июньда Сатыу алыу-промышленный палатаны мекямында Халкъла аралы шахмат фестиваль баргъанды. Ол Сабийлени къоруулауну кюнюне эмда шахмат оюнда кёп кере да дунияны чемпиону болгъан Анатолий Карповну 70-жыллыгъына аталгъанды.
Анга Россейни регионларындан онеки жыллары толгъан эмда андан кичи сабийледен жюзден артыгъы къатышхандыла. Фестивальны ишин Халкъла аралы шахмат федерацияны президенти Аркадий Дворкович ачханды. Ол сабийлеге алгъыш сёзюн айтып бошап, кезиуню Россейни шахмат федерацияны президенти Андрей Филатовха бергенди. Ол а Анатолий Карповну федерацияларыны алтын белгиси бла саугъалагъанды.
Фестивальгъа Нальчикден шахар округну жер-жерли администрациясыны Физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны «Ладья»  атлы шахмат эм шашка спорт школуна жюрюген Текуланы Элдарны жашы Эмир баргъанды. Ол анда эслерча жетишимле этгенди. Бу шахмат байрамны биринчи кюнюнде фестивальны чеклеринде ойнап, сабийле бу оюм этерге излетген ишде кеслерини хунерлерин кёргюзтгендиле. Эмир, оюндан чыгъып къалмай, ахырына дери къытдырмай тургъанды.
Экинчи кюн а «Кубок Анатолия Карпова по быстрым шахматам» деген турнир башланып, таулу жаш, анга жаланда онеки жыл болса да, дуния чемпиону Анатолий Карпов бла ойнап, уллу адамча, тынгылы жетишимле кёргюзтгенди: жетиширге боллукъ тогъуз очкодан жетиси аныкъыла болгъандыла. Алай бла ол фестиваль эришиуде биринчи жерге чыкъгъанды. Нальчикге хунерли жерлешибиз кубок, майдал, аты таурухха кирген Анатолий Карповну къолундан шахматла да алып къайтханды.
Аны Александр Козак юйретеди. Эмир, 14-чю номерли школну окъуучусу, бу хорламны иеси жаланда кеси болмагъанын, аны, бек биринчиден, устазы, ызы бла «Ладья» атлы шахмат эм шашка спорт школда ишлегенлени барысы да алгъанларын белгилеп, хорламны магъанасын бютюнда бийик этгенди.
2001 жылда, ма былай барып, Москвадагъы фестивальда кеси тенгшилени хорлап, ахырында уа Анатолий Карпов бла шахмат ойнагъан онбешжыллыкъ жаш да бизни халкъдан эди – Хочуланы Исмайылны жашы Аслан. Шахматладан дуния чемпиону бла матч бардыргъан – ол айырмалыкъны белгилеген, кёл этдирген бир шартды. Халкъын, республикасын ёхтем этип, бизде быллай хорламланы ызлары юзюлмезлигин кёргюзтгенди Текуланы Эмир. Мындан ары да жетишимли болсун!

Мусукаланы Сакинат

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.