Къэбэрдей-Балъкъэрыр Лъэпкъ инвестицэ рейтингым увыпIэ 17-кIэ щыдокIуэтей

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Петербург щызэхэта ­дунейпсо экономикэ зэхуэсышхуэм ­кърикIуахэм щытепсэлъыхьыжа зэIущIэ.
Республикэм и Iэтащхьэм къихьащ Урысейм и щIыналъэхэм щыIэ инвестицэ щытыкIэм теухуауэ, Лъэпкъ инвестицэ рейтингыр зыхуэдэр и тегъэщIапIэу, Стратегие жэрдэмхэмкIэ агентствэм зэ­хуэсышхуэм хэIущIыIу щищIа бжыгъэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр яхэ­хуащ инвестицэ щытыкIэр щефIэкIуа щIыналъэ 40-м. Ар илъэс кIуам нэхърэ пункт 17-кIэ къыдэкIуэтеящ, балл 250,2-рэ къихьри. Къэпщытэныгъэхэм япкъ иткIэ, къэралым и щIыналъэ 85-ри увыпIэ 29-м трагуэшащ. Республикэм 16-нэ увыпIэр къихьащ, и Iуэхухэр иригъэфIакIуэри.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Пра­вительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэхэу Къуныжь МуIэедрэ Говоров Сергейрэ, КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, ­КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис.
КIуэкIуэ Казбек жиIащ рейтингыр щIы­зэхалъхьар инвестицэ щытыкIэр щIы­пIэхэм щегъэфIэкIуэным теухуауэ гъэзэ­щIакIуэ властым и органхэм зэфIагъэкI­хэр къапщытэн папщIэу зэрыщытыр. УнафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ республикэм и экономикэм дежкIэ мыхьэнэ хэха зиIэ туризм, мэкъумэш хозяйствэ, псэупIэ ухуэн IэнатIэхэм гулъытэ хэха яхуэщIын хуейуэ абы къызэригъэувыр.
2021 гъэм и лъэпкъ рейтингыр щыты­-кIэ 42-рэ унэтIыныгъиплIымрэ я лъабжьэу зэхалъхьащ: «ЩытыкIэр зэрырагъэфIэкIуэж щIыкIэр», «Хьэрычэт IэнатIэм епха институтхэр», «Инфраструкту­рэмрэ ресурсхэмрэ», «Хьэрычэт IэнатIэ мыиныр дэIыгъыныр». Мыбдежым къыхалъытащ хьэрычэтыщIэхэмрэ экспертхэмрэ зэрахэупщIыхьам кърикIуахэр, апхуэдэу статистикэм къит бжыгъэхэр. Iуэхур ефIэкIуэным сэбэп хуэхъуащ, къапщтэмэ, гъуэгухэм я фIагъыр, лэжьы­-гъэр зэтеухуэным нэхъ IэкIуэлъакIуэ зэ­ры­хуэхъуар, хьэрычэт IэнатIэм къэралыр мылъкукIи нэгъуэщIхэмкIи зэрыдэIэпыкъуар.
ЗэIущIэм щызэпкърахащ ирагъэкIуэ­-кIа зэпсэлъэныгъэхэм къарикIуахэр, инвесторхэм ядэлэжьэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр, апхуэдэуи щIыналъэхэр зэпыщIауэ щытынымкIэ хэкIыпIэхэр. Iэтащхьэм рес­публикэм и Правительствэм хуигъэуващ щIыналъэм и инвестицэ щытыкIэр адэкIи егъэфIэкIуэным жыджэру яужь итыну. Къапэщытщ ухуэныгъэ ирагъэкIуэкIыну хуит зэращI къэрал дэфтэрхэр тэмэму икIи нэхъ псынщIэу къыIахыным, мылъкур тхыным, электросетхэм, нэгъуэщI коммуникацэхэм пыдзэным ехьэлIа Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэным теухуа къэ­рал Iуэхутхьэбзэхэр зэфIагъэкIыну.
«ЩIыналъэм и хьэрычэтыщIэхэм адэ­кIи зэIухауэ епсэлъэн хуейщ хьэрычэт ­IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ зегъэу­жьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм, экономикэм инвестицэхэр къыхегъэлъхьэным ­теухуа IуэхухэмкIэ», - къыхигъэщащ КIуэ­кIуэ Казбек.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.