Ставропольем фильм щытрах

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.
Сирием къыщыхъуа гузэвэгъуэр зи лъабжьэ лэжьыгъэм и режиссёр Масальский Сергей сценарийр итхын и пэкIэ, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум къулыкъу щызыщIа офицерхэмрэ сэлэтхэмрэ яIущIащ.
- Кастингыр едгъэкIуэкIащ. Абы къыщыхэтхащ фильмым и теплъэгъуэхэм хэтыну хъыджэбзипщI. Роль нэхъыщхьэр зыхуэдгъэфащи щыIэщ, ауэ ар иджыри дгъэнэIуакъым, - жеIэ Масальский Сергей. – Мэкъуауэгъуэм и пэхэм лэжьыгъэм и тизерыр Будённовск щызгъэхьэзырынущ. Нефтекумскэ, Будённовскэ районхэм я пшахъуэщIхэмрэ тафэхэмрэ фильмыр щытетхынущ.
Ставропольем псори зэхэту махуиплIкIэ лэжьыгъэр щекIуэкIыну яубзыхуащ. Фильмыр тезыхынур Голландием и оператор, Ставрополь и кинематографистым и сценарийр зигу ирихьа Хаускамп Энтонищ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.