КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ зи узыншагъэкIэ сэкъат зиIэ сабийхэм щадэлэжьэну центр къыщызэIуахым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ сабий мыузыншэхэм папщIэ центр Нарткъалэ къызэ­ры­щызэIуахым теухуа дауэдапщэхэм. Ар ирагъэхьэлIащ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм.
ЗэIущIэм хэтащ центрым и гъэсэнхэр, абыхэм я адэ-анэхэр, егъэджакIуэхэр, КъБР-м и Правительствэм, щIыналъэм и администрацэм щыщхэр, Парламентым и депутатхэр, социальнэ мыхьэнэ зиIэ а ухуэныгъэм зи мылъку хэзылъхьа хьэрычэтыщIэхэр.
Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, КIуэ­кIуэ Казбек ягу къигъэкIыжащ центрыр къызэрызэрагъэпэща щIыкIэр: «ЩIыналъэр мыпхуэдэ центр зэрыхуэныкъуэм теухуа Iуэхум япэу и гугъу ящIауэ щытащ 2015 гъэм. А проектыр пхыгъэкIыным и ­телъхьэу къэувауэ щытащ Ерчэн Тембулэт Хъусен и къуэр, Аруан щIыналъэм и хьэрычэтыщIэ куэдми ар даIыгъащ».
Центрыр къыщызэрагъэпэщыну щIы­пIэр Нарткъалэ и кум хуэзэу хухахат, дэIэпыкъуэгъухэм я фIыщIэкIэ лэжьыгъэшхуи ирагъэкIуэкIат, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу проектыр гъэзэщIэныр къызэтрагъэувыIауэ щытащ.
Илъэс кIуам и шыщхьэуIум КIуэкIуэ Казбек «Мэшыкъуэ-2020» щIалэгъуалэ зэхуэсым кIуахэм онлайн мардэм тету щепсалъэм абы хэтхэм ящыщ Бжьэ­дыгъу Мурат къиIэтауэ щытащ проектыр и кIэм нэгъэсын зэрыхуейм теухуа Iуэхур икIи республикэм и Iэтащхьэр абы арэзы те­хъуэри диIыгъащ. «А жэрдэмым къыпэджэжащ а сабийхэм я гъащIэр зэрыхъунур къызыфIэIуэху хьэрычэтыщIэ гумащIэхэр. Ахэр зэхыхьэри, сабийхэм мы школ телъыджэр тыгъэ хуащIащ. Ину фIыщIэ яхудощI абы щхьэкIэ», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
Зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэм щадэлэжьэну центрыр лажьэу яутIыпщащ республикэм щыщ хьэрычэтыщIэхэу Къудали Мухьэмэд, Настаев АлисулътIан, Лыджыдэ Аслъэн, Лъакъуэдыгъу Хьэзрит, Щоджэн Руслан, Шунгаров Самат, Сунш Iэдиб сымэ я фIыщIэкIэ.
Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ унагъуэхэм, сабийхэм защIэгъэ­къуэнымкIэ хьэрычэт IэнатIэм, къэрал политикэм кIуэ пэтми нэхъ къалэнышхуэ я пщэ къыдэхуэурэ зэрыкIуэр. «Урысей ­Федерацэм и Президентым къэралым иригъэкIуэкI политикэм и къалэн нэхъыщхьэу къегъэув сабий зиIэ унагъуэ­хэм защIэгъэкъуэныр», - къыхигъэ­щхьэ­хукIащ КIуэкIуэм.
Сабийхэм я узыншагъэм кIэлъы­плъы­ным, ар егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ ­зыхуеину псомкIи къызэгъэпэщащ центрыр: тыншыпIэхэр хэтщ, сабийм и узыншагъэр зэфIэгъэувэжыным хуэщхьэпэну иджырей тренажер Iэмэпсымэ лъэщхэр щIэтщ. Сабийхэм ядэлэжьэну гъэса­кIуэхэр мы зэманым яужь итщ зи узыншагъэм сэкъат иIэ цIыкIухэм ядэлэжьэну ­хуит зыщI дэфтэрхэр къыIахыным, лэжьакIуэхэр къащтэ. Иджыпсту щыщIэ­дзауэ Центрыр жыджэру пыщIащ зи узыншагъэкIэ гуныкъуэгъуэ зиIэхэм ­папщIэ Налшык къалэм дэт сабий-ныбжьыщIэ спорт школым, апхуэдэ сабийхэм ядэ­лэжьэным и иджырей пIалъэхэр зрагъэщIэн мурадкIэ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.