Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щып­сэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Си хэкуэгъу лъапIэхэ!
Илъэси 157-кIэ узэIэбэкIыжмэ иухащ Кавказ зауэр. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм щынэхъ гуауэшхуэ дыдэхэм ящыщ зыуэ щытащ а лъэхъэнэр. А зэманым нэхъ ­лъэщу щыта къэралыгъуэхэр я геополитикэ сэбэп зыхэлъхэм щхьэкIэ щы­зэ­пэщIэувам кърикIуа гузэвэ­гъуэшхуэт ар икIи хэщIыныгъэ къызэрымыкIуэхэр ­къи­хьауэ щытащ абы.
Накъыгъэ мазэм хиубыдэ мы махуэм дэ ди щхьэхэр яхудогъэщхъ зауэ гущIэ­гъуншэм хэкIуэдахэм, хамэ ­хэкухэр залымыгъэкIэ псэупIэ зыхуащIа адыгэхэм ягъэва бэлыхьхэр, гузэвэгъуэхэр зыхыдощIэ.
БлэкIам дыхуеплъэкIыжмэ, дэ фIыщIэ яхуэтщIу къы­хыдогъэщ а зэман хьэлъэм ди нэхъыжьхэм яхэлъа ­Iущыгъэр, Урысейм илъэс куэд хъуауэ зэрыкъуэтыр ­зыщамыгъэгъупщэу, абыхэм къагъэлъэгъуащ лъэп­къым и къэкIуэнумкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэу ячауэ щыта лъэбакъуэм зэрыхуэпэжыр, адыгэхэм зыми емыщхь я щэнхабзэр, я бзэр, я зэхэтыкIэ дахэхэр яхъумэжыным и лъабжьэр ягъэтIылъащ. КъэкIуэну щIэблэхэм апхуэдэ щIыкIэкIи Iэмал иратащ къэралым ис лъэпкъхэм я ­унагъуэ зэкъуэтым хэту, заужьу, ефIакIуэу я адэжь щIыналъэм щыпсэуну. Шэч къытесхьэркъым лIэщIыгъуэхэр зи ныбжь а зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ, нэхъапэхэми хуэдэу, ди Хэкум и къарумрэ и лъэщагъымрэ я лъабжьэ быдэу зэ­ры­щытынум, ды­щалъхуа Къэбэрдей­-Балъ­къэрым кIуэ пэтми нэхъри зэрызиужьынум и джэлэсу зэрыувынум.
Республикэм ис псори узыншагъэ быдэ яIэу, мамыру, фIыр къайхъулIэу, зэIузэпэщу псэуну си гуапэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.