Дарман сёзлю Танзиля

Аккайланы Танзиля, Улбашланы Рамазанны къызы, тутхан ишинде бийик усталыкъгъа жетген жаш адамларыбыздан бириди. Ол биринчи категориялы врачды, акушер-гинекологду.
Жашау жолуну юсюнден айтханда, 1999 жылда Яникойну орта школуну айырмалы бошайды. Андан сора Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетине киреди. Ол окъууну тауусхандан сора, ызы бла 2005-2007 жыллада анда ординатураны да бошайды.
Иш кёллю 2008 жылдан башлап 2012 жылгъа дери «Элифия» клиникада профессор Ёзденланы Зухура Хажимуратовнаны башчылыгъында ишлегенди. Анда усталыгъын дайым ёсдюргенлей тургъанды.
Бусагъатда ол Нальчик шахарны экинчи номерли поликлинкасында эм «Андромеда» клиникада урунады. Андан тышында да иши бла байламлы жангы китапла окъуп, билимин ёсдюргенлей, усталыгъын байыкъландыргъанлай турады. Тюрлю-тюрлю конференциялагъа, семинарлагъа тири къатышады. Иши бла байламлы жангы амалланы излейди.
Тиширыулагъа, аланы саулукъларына уллу кёллю болмайды, усталыгъы, ариу сёзю бла болушады. Ала да анга ыразылыкъларын билдиредиле, кёп ариу сезле айтадыла.
Врач къызны биргесине ишлегенле да аны иш кёллюлюгюн чертедиле. Врач-биолог Нёгерланы Зарема уа былай дейди: «Танзиля Рамазановнаны он жылдан артыкъ таныйма. Бек иги, билимли специалистди. Сабыр адамды. Саусузлагъа кёл салып къарайды.
Аны бла ушакъ этгенле жангыдан къарыу-кюч аладыла. Аны сёзю да дарманды, коллегаларыны араларында да намысы жюрюйдю. Алагъа болушургъа да хар заманда да хазырды».
Былтыр Танзиляны «Ананы насыбы» деген китабы да басмаланнганды. Ол сабийден ауурлугъу болгъан тиширыулагъа аталыпды. Ала анда кёп сорууларына жууапла табарыкъдыла.

Бечелланы Сакинат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.